Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Щастинської міської ради.

Порядок проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування

у виконавчому комітеті Щастинської міської ради.

 

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Щастинської міської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002р. № 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

 1. Загальні положення

 

1.1.   Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2.   Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Щастинської міської ради.

1.3.   Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади в органи місцевого самоврядування.

            Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4.   Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість  іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5.    Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає  перевірку та оцінку  їх  знань Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також питань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування.

            Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу»,«Про службу органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії  корупції» ( далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього  Порядку.

                    

                                                             (п.1.5. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 08 .08.2011 № 66)

                                                             (п.1.5. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 10.07.2013р. № 54)

 

 

1.6.   Порядок проведення  іспиту у виконавчому комітеті  Щастинської міської ради та  перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування затверджується міським головою, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають  бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7.   Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах  масової інформації та обов’язково  надаватися  для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні  документів для участі в конкурсі.

1.8.   Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по  одному питанню на перевірку знання  Конституції України,  Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування - всього 5 питань.

 

 

(п.1.8. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 

                                                               міського голови від  08.08.2011р. № 66)

(п.1.8. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 10.07.2013р. № 54)

 

 

1.9.   Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання        законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого        самоврядування, затвердженого міським головою.

1.10.        Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11.        Процедура іспиту складається з 3 етапів:

 1. організаційна підготовка до іспиту;
 2. складання іспиту;
 3. оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма         кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути        достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови         іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань        вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути  присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної  посади. Уразі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох  вакантних посад.

3.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку    відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в        якому  складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються  кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Щастинської міської ради. Перед відповіддю      обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та        питання, зазначені в білеті.  Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

                           

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять баліввиставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції» та   успішно   справилися із запитаннями на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень органу місцевого самоврядування.

 

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції  України,      Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади Запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування.

    

Три баливиставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в        обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 

Два баливиставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно      правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

 

Один балвиставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

                                                              (п.4.1. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 

                                                               міського голови від    08.08.2011 р. № 66)

                                                             (п.4.1. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 10.07.2013р. № 54)

 

 

 4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та   їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.  З  результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для  оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Начальник організаційно-інформаційного відділу                                О.С. Лапигіна

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до п.1.5, п.1.9

 

 

П Е Р Е Л І К

питань на перевірку  знання Конституції України,

Законів України "Про державну службу",

«Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про засади запобігання і протидії корупції»

 

1.      Питання на перевірку знання Конституції України

 

1.      Основні розділи Конституції України.

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України( ст.ст.1,2).
 2. Форма правління в Україні(ст.5)
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України(ст3)
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України(ст.10).
 5. Об’єкти права власності Українського народу(ст.ст.13,14).
 6. Найважливіші функції держави(ст.17).
 7. Державні символи України(ст.20).
 8. Конституційне право на працю(ст.43).
 9. Конституційне право на освіту( ст.53).
 10. Конституційне право на соціальний захист ( ст.46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я( ст.49).
 12. Обов’язки громадянина Україна( ст.-ст.65-68).
 13. Право громадянина України на вибори(ст.70).
 14. Повноваження Верховної ради України (ст.85).
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( ст.92).
 16. Державний бюджет України ( ст.96).
 17. Порядок обрання Президента України( ст.103).
 18. Повноваження Президента України(ст.106).
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України ( ст.107)
 20. Склад Кабінету Міністрів України(ст.114).
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.,ст. 116.117)
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій( ст119).
 23. Статус Прокуратури України за Конституцією України( ст.121).
 24. Система судів в Україні(ст.125).
 25. Основні засади судочинства в Україні(ст.129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України(ст.133).
 27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст.138).
 28. Повноваження Автономної Республіки Крим(ст.138).
 29. Органи місцевого самоврядування в Україні( ст.140).
 30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України( ст.143).
 31. Статус та повноваження Конституційного Суду України( ст.147,150).
 32. Порядок Подання законопроекту про внесення змін до Конституції України(ст.154).

 

2. Питання  на перевірку знання Закону України «Про державну службу»   1.      Поняття державної служби,  державного службовця  і  посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (ст.ст.1, 2). 2.      Право на державну службу (ст.4). 3.      Основні принципи державної служби (ст.3). 4.      Основні  напрями  державної  політики  у  сфері  державної служби (ст.6). 5.      Основні обов'язки державних службовців (ст.10). 6.      Основні права державних службовців (ст.11). 7.      Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст.ст. 12, 16). 8.      Особливості  дисциплінарної   відповідальності   державних службовців (ст.14). 9.      Присяга державних службовців (ст.17). 10.  Відсторонення    державного   службовця   від   виконання повноважень за посадою (ст.22). 11.  Класифікація   посад   та   ранги   державних  службовців (ст.ст.25, 26). 12.  Прийняття  на  посаду державного службовця;  випробування при прийнятті на державну службу;  стажування державних службовців (ст.ст.15, 18, 19). 13.  Просування по службі державного службовця (ст.27). 14.  Кадровий резерв державної служби (ст.28). 15.  Підстави припинення державної служби (ст.30). 16.  Підстави для відставки державного службовця (ст.31). 17.  Оплата праці державного службовця (ст.33). 18.  Щорічні  та  додаткові  відпустки  державних  службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців  (ст.ст.35, 36). 19.  Пенсійне забезпечення державних службовців (ст.37). 20.  Відповідальність  за порушення законодавства про державну службу (ст.38). 21.  Етика поведінки державного службовця (ст.5).

 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття про службу в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в  органах місцевого самоврядування ( ст.ст.1-3) .
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.ст.4,5).
 3. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування(ст.6).
 4. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Основні обов’язки  посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.ст.7,8).
 5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9).
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та службова кар’єра. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.ст. 10,11).
 7. Обмеження пов’язані  с прийняттям на службу в органи місцевого   самоврядування. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.ст.12,13).
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14).
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15).
 10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( ст.16).
 11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17).
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Інші питання  проходження служби в органах місцевого самоврядування.(ст.ст.18,19)
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).
 14. Оплата праці  ( ст.21)
 15. Відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21.)
 16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого Самоврядування. Прикінцеві і перехідні положення. ( розділи VI, VII)

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

1.      Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода (ст.1). 2.      Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (ст.4). 3.      Суб'єкти,   які   здійснюють  заходи  щодо  запобігання  і протидії корупції (ст.5). 4.      Обмеження    щодо   використання   службового   становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.ст. 6, 7). 5.      Обмеження  щодо  одержання  дарунків  (пожертв)  та роботи близьких осіб (ст.ст.8, 9). 6.      Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність,  пов'язану з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування (ст.10). 7.      Спеціальна  перевірка  щодо  осіб,  які   претендують   на зайняття  посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави або органів місцевого самоврядування (ст.11). 8.      Фінансовий контроль (ст..12). 9.      Кодекси  поведінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів (ст..13, 14). 10.  Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів (ст..15). 11.  Участь  громадськості  в  заходах  щодо   запобігання   і протидії корупції (ст..18). 12.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст..20). 13.  Види  відповідальності   за   корупційні   правопорушення (стаття 21). 14.  Особливості  звільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили корупційні правопорушення (ст..22). 15.  Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст..25).

 

 

 

 

 

                                                   (додаток 1  із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 

                                                                   міського голови від    08.08.2011 р. № 66)

                                                            (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 10.07.2013р. № 54)

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 2

до п.1.8

 

                                                                    Виконавчий комітет Щастинської міської ради

                                                                                     Затверджую                                                                     

                                                                             Голова конкурсної комісії

                                                                               _________________ П.І.П.

                                                                              (підпис)

                                                                   “_______”_____________20  ____р.

 

 

                                           

 

                                             ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ    БІЛЕТ

                                      для складання іспиту кандидатів на заміщення

                       вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

1.      Питання на перевірку знання Конституції України.

 

2.      Питання на перевірку знання Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

3.      Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

4.-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування.

 

 

 

 

                                                     (додаток 2  із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 

                                                       міського голови від    08 .08.2011 р. № 66)

                                                            (додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 10.07.2013р. № 54)

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 3

                                                                                                                             до п.4.3.

                                                                                                                                                                                                                   

 

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб у

виконавчому комітеті  Щастинської   міської ради

від «  __»  _________  20__ р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим

розпорядженням міського голови від «__»______20__р.  № ___

 

 

 

 

з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада. на яку

претендує

кандидат

Категорія поса-   ди,  на яку      претендує        кандидат

Номер

білету

Загальна

сума

балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова комісії _________________

                           (підпис)                       П.І.П.

 

Члени комісії ___________________

                         (підпис)                         П.І.П.

                        ___________________

                         (підпис)                         П.І.П.

                        ___________________

                         (підпис)                          П.І.П.

                       

                       

Секретар комісії___________________

                          (підпис)                         П.І.П.

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015