Правила благоустройства территории города Счастье

Затверджено

рішенням Щастинської міської ради

від 15.07.2014р. № 47/6

 

 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЩАСТЯ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою території м. Щастя (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою м. Щастя, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території м. Щастя, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населеному пункті.

1.2. У цих Правилах поняття вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», кодексах України, інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

1.3. Суб’єктами у сфері благоустрою м. Щастя є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

1.4. Правила містять загальнообов’язкові на території м. Щастя норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно із законодавством. Невиконання приписів відповідних виконавчих органів Щастинської міської ради з питань благоустрою міста є порушенням цих Правил.

1.5. Правила ураховують державні, громадські та приватні інтереси та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території м. Щастя органами державної влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території м. Щастя.

1.6. Графічна частина Правил складається зі Схеми санітарного очищення м. Щастя, Схеми розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, Проекту дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху м. Щастя, Схеми розміщення рекламних засобів на території м. Щастя, Проекту встановлення «червоних ліній» вулиць м. Щастя.

1.7. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов’язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.8. Оприлюднення проекту Правил здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня їх розроблення  шляхом інформування через засоби масової інформації, що поширюються на території м. Щастя, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті Щастинської міської ради. Суб’єкти у сфері благоустрою мають право подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації до виконавчого комітету Щастинської міської ради.

1.9. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Щастинської міської ради. Проект рішення Щастинської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному у пункті 1.8 цих Правил.

 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ЩАСТЯ

2.1.        Громадяни у сфері благоустрою міста  мають право:

2.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів.

2.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів.

2.1.3. Вносити на розгляд виконавчого комітету Щастинської міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.

2.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

2.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні у належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

2.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян.

2.1.7. Звертатись до суду із позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

2.2.       Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:

2.2.1. Дотримуватися  правил  благоустрою   території   міста.

2.2.2. Не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб'єктів у сфері  благоустрою міста.

2.2.3. Відшкодовувати в установленому порядку у тому числі цими Правилами збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою м. Щастя.

2.2.4. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2.5. Утримувати  у  належному  стані закріплені за ними в установленому порядку території.

2.2.6. Забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових), а також мати відповідні документи, затверджуючи вивіз відходів. Вивіз відходів повинен проводитися відповідно до діючих санітарних норм.

2.2.7. Постійно утримувати у належному стані фасади будівель і споруд, огорож, парканів, воріт, не допускати їх фарбування та зміни, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру міста.

2.2.8. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,  цими Правилами, рішеннями Щастинської міської ради та  іншими нормативно-правовими актами України. 

2.3.Права юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою території міста Щастя:

2.3.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою їх територій.

2.3.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою території міста.

2.3.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання.

2.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

2.3.5. Вносити на розгляд виконавчого комітету Щастинської міської ради пропозиції, щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

2.4.Обов’язки  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою території міста Щастя:

2.4.1. Утримувати  у  належному  стані  території,  надані  їм  в установленому законом порядку, у тому числі утримувати  у належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини), прилеглу територію відповідно до цих Правил, а також закріплені за ними рішенням виконавчого  комітету Щастинської міської ради  території для прибирання.

2.4.2. Здійснювати благоустрій та озеленення території житлової та громадської забудови, території наданої  їм  в установленому законом порядку, а також прилеглої території з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, державних стандартів, норм  та Правил.

2.4.3. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки та прилеглі території.

2.4.4. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), а також зелених насаджень.

2.4.5. Постійно утримувати у належному стані фасади будівель і споруд, паркани, огорожі, тротуари, шляхи, не допускати їх фарбування та зміни, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру міста. У разі необхідності  робити ремонт, фарбування та оновлення  фасадів підвідомчих житлових будинків, адміністративних та  інших споруд, об'єктів соціально-культурного, побутового та  торговельного призначення, щитів для реклам, павільйонів очікування, кіосків, паркового устаткування, ослонів, огорож, парканів, воріт,  інженерних споруджень, інших об’єктів, малих архітектурних форм  і споруд.

2.4.6. Усувати на закріплених за ними об’єктах  благоустрою  (їх частинах)  за  власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

2.4.7. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

2.4.8. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

2.4.9. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою (у тому числі цих Правил) та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

2.4.10. Мати договори на вивіз побутових відходів із спеціалізованим підприємством, яке визначено виконавцем послуг на території міста у встановленому законодавством порядку. Вивіз побутових відходів повинен проводитися відповідно до діючих санітарних норм. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця.

2.4.11. Забезпечувати розміщення достатньої кількості сміттєзбірників (контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх у належному санітарно-технічному стані згідно із санітарними нормами та цими Правилами.

2.4.12. Встановлювати стаціонарні урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

2.4.13. У період листопада своєчасно збирати і вивозити опале листя (не допускаючи його спалювання на території міста).

2.4.14. Забезпечити  освітлення протягом квітня - вересня - з 23-00 по 4-00 годину, протягом жовтня - березня  - з 18-00 по 6-00 годину:

-  вітрин магазинів, кіосків тощо;

-  входів до підприємств, установ, організацій, офісів, тощо;

-  території  прилеглої до підприємств, організацій, офісів, магазинів тощо.

2.4.15. Не допускати відкачування і течі води (а також побутово-фекальних та інших забруднених стоків) на вулиці, газони, тротуари та у водойми. При поривах або пошкодженнях трубопроводів і теплотрас – усувати неполадки протягом доби, а каналізаційної мережі – негайно. При залитті доріг і тротуарів у зимовий період відповідальність за своєчасне очищення доріг і тротуарів від льоду покладається на підприємства, установи та організації, на балансі яких знаходяться вказані підземні комунікації.

2.4.16. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

2.4.17. Встановлювати на кожному будинку освітлені номерні знаки, а на  кутових будинках, крім того, таблички єдиного зразка з найменуваннями вулиць,  кварталів. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

2.4.18. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – у спеціальні резервуари.

2.4.19. Здійснювати на своїй та прилеглій територіях відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухостійних дерев та чагарників, сухих і поламаних гілок), постійний догляд та утримання у належному стані пішохідних доріжок та тротуарів. У зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати протиковзковими матеріалами.

2.4.20. Здійснювати на своїй та прилеглій територіях регулярний покіс трави (газони скошують з висотою травостою 6 - 10 см. Висота травостою, що залишається 3 - 5 см), знищувати зареєстровані карантинні рослини, не  допускаючи їх до цвітіння.

2.4.21. Не допускати підвіз товарів до своїх об’єктів по зеленим зонам,  тротуарам.

2.4.22. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця.

2.4.23. Не допускати розміщення написів, малюнків, рекламних та/або інформаційних оголошень, тощо на опорах, парканах, будинках, інших місцях для цього не призначених.

2.4.24. Експлуатувати ринки, кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговування населення, не обладнані санвузлами (туалетами), урнами, контейнерами для збору відходів.

2.4.25. При введенні в експлуатацію об'єктів житлового, соціально-побутового та іншого призначення, виконати комплекс природоохоронних заходів, робіт з благоустрою і озеленення за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, укласти  відповідні договори на вивезення  відходів. До прийняття в експлуатацію об'єктів житлового, соціально-побутового та іншого призначення, забезпечити збір та вивіз відходів, що утворилися під час виконання робіт, а також мати документи затверджуючи  вивіз цих відходів.

2.4.26. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями Щастинської міської ради та її виконавчого комітету, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. 

 

 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1.Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою

1. 

2. 

3. 

3.1.1.Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.1.2. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою  здійснюється виконавчим комітетом Щастинської міської ради  на підставі укладених із ними договорів  з метою виконання безкоштовних робіт з прибирання цих територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій), з одночасним складанням  схематичних карт прибирання. У разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, юридичної або фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) вище зазначених договорів та/або схематичних карт, встановлюються межі закріпленої для прибирання території відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій

з/п

Найменування території

Найменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної території

Межі утримання територій, не менше ніж

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Обслуговуюче підприємство, ЖК, ЖБК і ОСББ

20 м від межі відведеної земельної ділянки  та до проїжджої частини вулиці

2

Територія біля будинків приватного сектора

Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок

5 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти

соціальної

інфраструктури

15 м по периметру об’єкта  до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглих до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

1

2

3

4

6

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м по периметру об’єкта, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок, садових товариств тощо

Гаражно-будівельні

кооперативи, садові товариства,

власники

(користувачі)

автостоянок тощо

20 м від межіземельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

8

Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

9

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних пунктів тощо

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Території прилеглі до автомобільних шляхів, залізничних колій тощо

Підприємства, установи, організації, які обслуговують вказані об’єкти

в охоронній межі

11

Території прилеглі до рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку тощо

Підприємства, установи, організації, які обслуговують вказані об’єкти

у радіусі 10 м від опори, щита

12

Автобусні, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

13

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

14

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

15

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розмішено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

16

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки,

незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

3.2.       Порядок здійснення благоустрою та утримання парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів

3.2.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

3.2.2. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів включає:

-  санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

-  освітлення територій;

-  озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

-  відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

-  утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків;

-  встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 

-  забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

-  забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

3.2.3. Утримання у належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України,  інших нормативно-правових  актів.

3.2.4. Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється із додержанням цих Правил у порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

3.2.5.  Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів забороняється.

3.2.6. Спалювання листя на територій парків, рекреаційних зон, садів забороняється.

3.2.7. Поливальні пристрої повинні бути у справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації.

3.3.       Порядок здійснення благоустрою та утримання пам'яток культурної спадщини

3.3.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку культурної спадщини в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

3.3.2. Використання пам’ятки культурної спадщини здійснюють відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки культурної спадщини та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби, тощо.

3.3.3. Забороняється змінювати призначення пам’ятки культурної спадщини, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні.

3.3.4. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

3.3.5. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно із  реставраційними  нормами  та  правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження  об’єкта  культурної  спадщини лише у  випадках,  що  не  суперечать  інтересам збереження цього об'єкта.

3.3.6. У разі, коли  пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування  чи  знищення,  власник  або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані  привести  цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання,  провести  роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

3.3.7. На фізичну або юридичну  особу,  діяльність якої негативно позначається на стані  пам’ятки  (створює  загрозу  знищення, руйнування,  пошкодження, спотворення  пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені із відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки у належному стані за власні кошти.

3.3.8. Будівельні, меліоративні,  шляхові та інші роботи,  що можуть призвести  до  руйнування,  знищення чи  пошкодження об’єктів культурної спадщини,  проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

3.3.9. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

3.3.10.    Пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається  як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень  з  вивчення  та фіксації пам’ятки (обміри, фото фіксація, тощо).

3.4.       Порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі, майданів, площ, місць для стоянки транспортних засобів

3.4.1. Утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі, майданів, площ міста забезпечують їх власники або балансоутримувачі з дотриманням вимог законодавства України.

3.4.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

3.4.3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі,майданів, площ  здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

3.4.4. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

-своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

-постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди у дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначати їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

-контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

-вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

-аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

-разом із Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

-сповіщати виконавчий комітет Щастинської міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

-забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

3.4.5. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря, відшкодовувати збитки завдяки об’єкту благоустрою у разі порушення цих Правил.

3.4.6. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

3.4.7.Землекористувачі та власники земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» міських вулиць і доріг, зобов’язані:

-утримувати у належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

-установлювати і утримувати в справному стані огорожі;

-у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

3.4.8. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих  архітектурних  форм, інженерних комунікацій, що розташовані у межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов’язані:

-утримувати у належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

-забезпечувати  прибирання  сміття,  снігу,  опалого  листя та інших  відходів,  а  у  разі  необхідності  проводити обробку тротуарів протиожеледними  матеріалами;

-забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

-у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

-дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

3.4.9. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

-розміщувати будь-які об’єкти, будівлі, споруди або їх частини;

-смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

-спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

-скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води до системи дорожнього зливостоку (зливову систему);

-встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

-випасати худобу та свійську птицю;

-виконувати будь-які роботи без  одержання  на  те  дозволу  у власника  дорожнього  об’єкта  або  уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

3.4.10.   Відкриття нових автобусних зупинок (у тому числі для маршрутних таксі) проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням із власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.

3.4.11.  Під час виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у першочерговому порядку здійснюють заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних випадків, що здійснюються у затвердженому законодавством порядку, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

3.4.12.   Місця роботи у нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

3.4.13.   Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

3.4.14.   Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач.

3.4.15.  Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження із відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

3.4.16.  На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянках, місцях паркування та відстою, тощо) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

3.4.17.   Утримання у належному стані та обладнання територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування та відстою, кінцеві зупинки транспорту, тощо), прибирання прилеглої території  на відстані 25 м від  меж  стоянки здійснюють самостійно або за договором:

-      власники (балансоутримувачі);

-      юридичні та фізичні особи на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором  відповідно до чинного законодавства та/або цих Правил;

-      юридичні та фізичні особи, що займаються перевезенням пасажирів та здійснюють паркування або  відстой автотранспорту, стоянку автотранспорту протягом більш  ніж 10 хвилин.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

-      засмічувати  територію,  а також мити транспортні засоби;

-      розпалювати вогнища;

-      зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

-      псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

3.4.18.  Місця для стоянки повинні бути обладнані урнами та контейнерами для сміття  відповідно до діючих норм та правил, а також  туалетами. Особи, що забезпечують прибирання та утримання стоянок повинні мати відповідні документи, які затверджують вивіз побутових відходів.

3.5.       Порядок здійснення благоустрою та утримання місць відпочинку на воді (пляжів)

3.5.1.  Території місць відпочинку на воді (пляжі) зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно із договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів. 

3.5.2. Території місць відпочинку на воді (пляжі) повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території місць відпочинку на воді (пляжі) у вечірні та нічні часи для громадян.

3.5.3. Утримання територій місць відпочинку на воді   включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.  Особи, які утримують місця відпочинку на воді:

-  забезпечують вільний безкоштовний доступ громадян до водного об’єкту;

- забезпечують громадян питною водою;

- забезпечують місця для стоянки транспортних засобів;

- забезпечують належний санітарний стан території місця відпочинку на воді та прилеглої території;

- влаштовують громадські вбиральні відповідно до санітарних норм;

- встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;

- щорічно на пляж підсипають чистий пісок або гальку;

- забезпечують вивіз побутових відходів згідно санітарних норм.

3.5.4. На піщаних пляжах не рідше одного разу на тиждень необхідно проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів.

3.5.5.На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

3.5.6.У місцях, призначених для купання, категорично забороняється прати білизну і купати тварин.

3.6.       Порядок здійснення благоустрою та утримання кладовищ

3.6.1. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.6.2. Утримання у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

3.6.3. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збирання та перевезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

3.6.4.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог державних санітарних правил і норм.

3.6.5. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

3.6.6. На кладовищах збирати та зберігати відходи, мити автотранспорт, зберігати тару і дрова у непередбачених для цього місцях забороняється.

3.7.       Порядок здійснення благоустрою та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку, місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі

3.7.1. Утримання у належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

3.7.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

3.7.3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути обладнані урнами та контейнерами для сміття відповідно до діючих норм та правил, а також громадськими вбиральнями. Особи, що забезпечують прибирання та утримання майданчиків повинні мати відповідні документи, які підтверджують вивіз твердих та рідких відходів.

3.7.4. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

3.7.5. Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до законодавства України.

3.7.6. Встановлення стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів погоджується з виконавчим комітетом Щастинської міської ради.

3.7.7. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

3.7.8. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. Під час проведення ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

3.7.9. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення побутових відходів відповідно до затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів, встановити контейнери та урни для збирання побутових відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

3.8.       Порядок здійснення благоустрою та утримання спортивних споруд

3.8.1.Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

3.8.2.Власники  фізкультурно-оздоровчих  і спортивних  споруд, спеціальних  приміщень  для  занять  фізкультурою і спортом   та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або  уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан,  безпечний для життя і здоров’я  людей,  майна  та  навколишнього  природного середовища.

3.8.3.Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного  заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил  їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною  культурою  і спортом.

3.8.4.Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних  об’єктів  здійснюється  відповідно  до встановлених нормативів  за  рахунок  коштів, що спрямовуються  на житлове будівництво, коштів організацій  –  забудовників житла та інших коштів.

3.8.5.Експлуатація спортивних  споруд  та  обладнання,  що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

3.9.   Порядок проведення загальноміських заходів

3.9.1.  Для проведення масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Щастинської міської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я (найменування) організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

3.9.2. До проведення масового заходу організатори зобов’язані укласти із відповідними підприємствами угоди щодо забезпечення прибирання місця його проведення та вивозу сміття. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються біотуалети. Кількість встановлених біотуалетів повинна забезпечувати додержання санітарних норм.

3.9.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада, то розпорядженням міського голови призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття (відходів).

3.9.4.Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

3.9.5. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням вимог Правил розміщення зовнішньої реклами.

 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ, ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

4.        

4.1.       Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з  урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації,  цих Правил, а також установлених стандартів, норм і правил.

4.2.        Утримання у належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку (у тому числі озеленення, видалення сухостою, знищення карантинних рослин, видалення  відходів), належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку, житлово-будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників  багатоквартирного  будинку,  або підприємством, установою, організацією, з якими укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

4.3.       Благоустрій присадибної ділянки проводиться  її  власником або користувачем цієї ділянки. Прибирання прилеглої території до присадибної ділянки проводиться на відстані 5 метрів, включно до бордюру вулиці (шосе, площі, провулка тощо). Власник або користувач  присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування,  прилеглої до його  присадибної ділянки.

4.4.       Власники та користувачі житлових будинків приватного сектору здійснюють на прилеглій території до будинків покіс трави (газони скошують з висотою травостою 6-10 см. Висота травостою, що залишається 3-5 см), знищують зареєстровані карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння.

4.5.       Громадяни укладають самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

4.6.       Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим комітетом Щастинської міської ради.

4.7.       Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, сміттєвозів, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо. Забороняється здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим - 10 метрів від вікон житлових будинків, лікарень, шкіл  та інших установ.

4.8.       Ремонт житлових будинків, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади.

4.9.       Перепланування квартир та приміщення житлових будівель має проводитись на підставі дозволу виконавчого комітету Щастинської міської ради.

4.10.   Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад 3-х діб.

4.11.   При виконанні в будинках, квартирах тощо ремонтних робіт ремонтні відходи щоденно вивозяться спеціалізованим підприємствам за рахунок балансоутримувача (власника) будинків, квартир тощо за відповідним договором. Балансоутримувач (власник) будинку, квартири тощо повинен мати відповідні документи, які підтверджують вивіз відходів на полігон твердих побутових відходів.

4.12.   Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з виконавчим комітетом Щастинської міської ради, міською санітарно-епідеміологічною станцією, суб’єктами господарювання, що здійснюють вивіз відходів. Місця (майданчики) обладнуються твердим покриттям  та  освітлюються. До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд.

 

V.       ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

5.        

5.1.       Утримання будівель та споруд інженерного захисту території здійснюється його балансоутримувачем відповідно до вимог законодавства.

5.2.       Роботи з утримання будівель та споруд інженерного захисту територій включають:

- очищення споруд від намулів, бруду та сміття;

- засівання травами та обкошування укосів дамб, русел тощо;

- систематичний догляд за греблями, дренажними системами і дренажними насосними станціями, підпірними стінками та іншими спорудами;

- прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах;

- роботи, пов’язані з пропуском паводкових вод і льодоходу.

5.3.       Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій зобов’язані щорічно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

5.4.        Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 р. №273,  та інших нормативних актів.

5.5.        Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні  роботи по фасадах.

5.6.       Всі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста (після їх розробки та затвердження).

5.7.       Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному  діючим законодавством.

5.8.       Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або  будівельних робіт відповідно до вимог діючого законодавства.

5.9.       Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

5.10.   Під час  виконання ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд,які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру міста,  використовувати захисну сітку, плівку, банери тощо. На огороджених будівельних майданчиках або навісних декоративно-сітчастих огородженнях на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації.

5.11.   Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1)   постійно утримувати у належному стані фасади, оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, вхідних груп та іншого обладнання на прибудинкових територій, антен ефірного телебачення;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим  відділом архітектури, землевпорядкування та житлово-комунального господарства;

4)  встановлювати на кожному будинку освітлені номерні знаки, а на  кутових будинках, крім того, таблички єдиного зразка з найменуваннями вулиць,  кварталів. Утримувати у належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях;

5) регулярно проводити обстеження  та  здійснювати паспортизацію  будівель  і  споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до Правил    обстеження, оцінки   технічного стану  та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення  про  безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані  організації  з  проведення обстежень та паспортизації існуючих  будівель  і  споруд  з  метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів;

6) під час  виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені згідно з діючим законодавством;

7) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

8) під час  виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

9) здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

5.12. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

VI. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ ТЕРИТОРІЙ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ

6.        

6.1.       Підприємства,  установи, організації, фізичні особи – підприємці  забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних  ділянок,  наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.2.   Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може  залучати  для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

6.3.   Підприємства, установи, організації,  які  розміщуються  на території об’єкта благоустрою,  можуть  утримувати  закріплену  за ними  територію  та  брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

6.4.   Підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці  зобов’язані утримувати закріплені  за  ними  на  умовах  договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до  умов договору, цих Правил, вимог законодавства. 

6.5.   Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями  території визначаються  виконавчим комітетом Щастинської міської ради.

6.6.   Посадові особи підприємств, установ, організацій  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

6.7.   Підприємства, установи і організації, фізичні особи – підприємці  на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків;

- належне утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, та вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- встановлення на території урни для випадкового сміття, своєчасне їх очищення;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити належне закриття люків;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проведення заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів, озеленення території, квіткове оформлення;

- проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

- проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

6.8.   Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

 

VII. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ

7.        

7.1.        Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими у встановленому законодавством  порядку, цими Правилами, іншими нормативними актами.

7.2.        Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території.

7.3.        Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом у охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

7.4.        Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

7.5.       Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються власником (орендарем) земельної ділянки, де розташовані зелені насадження, балансоутримувачем зелених насаджень та складається  їх  реєстр за видовим складом та віком.

7.6.       Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян - власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

7.7.        Засівання газонів, висаджування розсади квітників, обрізання дерев, оброблення насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), здійснюються силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

7.8.   На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

7.9.   У випадку неможливості збереження зелених насаджень на земельних ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов’язаний посадити після закінчення будівельних робіт зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт з пересаджування і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

7.10.   Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженому у встановленому законодавством порядку.

7.11.   Пристовбурні лунки дерев і кущів на вулицях  слід утримувати без бур’яну і в розпушеному стані. За достатнього живлення і водного режиму в них можна висівати газонні трави або висаджувати квіти.

7.12.   На зупинках громадського транспорту, в місцях інтенсивного руху пішоходів лунки слід прикривати декоративними металевими чи дерев’яними решітками.

7.13.   Під час виконання будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

7.14.   Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

7.15.   Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

-   огороджує дерева на території будівництва;

-   у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

-   копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;

-   не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

-   зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному виконавчим комітетом Щастинської міської ради;

-    не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

7.16.   Знищення бур’яну на газоні проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах – 5см, звичайних – 10см, лучних - 15 - 20 см. Висота скошування травостою на партерних газонах - 2 - 4 см, звичайних і лучних - 3 - 5 см.

7.17.   На територіях об’єктів зеленого господарства  забороняється:

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

- розміщати відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо;

- самовільно без дозволу власника (балансоутримувача) висаджувати дерева та кущі;

- зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку;

- рух, паркування та стоянка транспортних засобів;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати транспортні засоби;

- ходити та влаштовувати ігри на газонах;

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

- рвати квіти, ламати гілки дерев;

- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

7.18.    Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

- балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної чи комунальної власності;

- установи, організації, підприємства на своїх, прилеглих територіях та територіях, які закріплені за ними на умовах договору;

- власників чи користувачів земельних ділянок, які відведені під будівництво;

- осіб, уповноважених органом місцевого самоврядування, на безхазяйних територіях, пустирях;

- власників або користувачів приватних садиб і прилеглих до них територій (на відстані 5 м від меж земельної ділянки).

 

VIII. ПОРЯДОК САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

8.        

8.1.        Санітарне очищення території населеного пункту повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного очищення.

8.2.       Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на території м. Щастя, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

8.3.        Збирання та вивезення побутових відходів у межах міста Щастя здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

8.4.       Юридична особа, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на території м. Щастя, повинна дотримуватися графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили).

8.5.       Суб’єкт  господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об’єкт поводження з небезпечними відходами, зобов’язаний забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення – ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

8.6.        Забороняється спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста Щастя та на об’єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

8.7.        При застосуванні планово-подвірної системи збирання побутових відходів на об’єктах благоустрою населених пунктів мають бути виділені спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (контейнерні майданчики) із зручними під’їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів. Контейнерні майданчики та місце їх розташування повинні відповідати діючим санітарним нормам.

8.8.       Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства.

8.9.        Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

8.10.    Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення, але ні рідше одного разу на півроку. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

8.11.    У місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб. Забороняється будівництво громадських вбиралень, каналізованих на вигріб.

8.12.   На період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах, за нормами утворення відходів і водоспоживання.

8.13.    Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

8.14.    Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення побутових відходів на території населеного пункту, у підземних горизонтах, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

8.15.   Юридичні та фізичні особи повинні своєчасно сплачувати послуги з вивозу та утилізації (знешкодження) твердих побутових відходів та рідких побутових відходів (відповідно до договору).

8.16.   При виконанні в будинках, квартирах, тощо ремонтних робіт будівельні відходи повинні щоденно вивозитися спеціалізованим підприємством  за рахунок балансоутримувача (власника)  будинків, квартир  тощо за відповідним договором на полігон твердих побутових відходів.

8.17.   Організації та громадяни що здійснюють ремонтні та/або будівельні роботи повинні мати договір із спеціалізованим підприємством на видалення будівельних та побутових відходів, мати відповідні документи, які підтверджують вивіз відходів на полігон твердих побутових відходів.

8.18.   Будівельні відходи, що тимчасово розміщаються на території міста повинні складуватися та зберігатися в межах огородженого майданчика, а за межами огорожі тільки в металевих або пластикових  контейнерах. На будівельних майданчиках, що огороджено, обсяг накопичення будівельних відходів не повинен перевищувати 5 м3.

8.19.   Вторинні відходи, що тимчасово розміщаються на території міста (відходи картону та паперу, пластикові відходи, скляні та ПЕТ пляшки тощо) повинні складуватися та зберігатися  роздільно в герметичних металевих або пластикових  контейнерах з кришкою.

8.20.    На всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Урни обов’язково встановлюються у місцях зупинки громадського транспорту, входу в метро та громадські і житлові будівлі та споруди. Зобов’язання із встановлення та утримання урн покладається на:

- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інші особи згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

- суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування. Урни встановлюються біля входу в торговельні зали, магазини, салони, інші приміщення, а також біля тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;

- підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку. На території вказаних об’єктів урни встановлюються з інтервалом не більше 40 м;

- балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в будинки.

Особи, на яких покладено обов’язок із встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному та охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення - промивати.

8.21.    Металеві контейнери для відходів та урни фарбують не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника, користувача, балансоутримувача та номер його телефону.

8.22.   Забороняється викидати трупи тварин та птахів у контейнери для відходів.

8.23.   Роботи з прибирання території міста проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузей господарства.

8.24.   Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначається виконавчим комітетом Щастинської міської ради з урахуванням правовстановлюючих документів на земельну ділянку та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.

8.25.   Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торговельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглій до них території.

8.26.   Механізоване миття, поливання і підмітання проїжджої частини вулиць і майданів з твердим покриттям у літній період слід проводити планово. Під час миття дорожнього покриття накопичене в при лотковій частині дороги забруднення не повинно викидатися потоками води на смуги зелених насаджень або тротуар.

8.27.   Проїжджа частина вулиць, на яких відсутня зливова каналізація, для зниження запиленості повітря і зменшення забруднень повинна прибиратись підмітально-прибиральними машинами.

8.28.   Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться засобами підприємств, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал. З метою попередження засмічення каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

8.29.   Після обрізання та видалення дерев на території м. Щастя, вивіз гілля та деревини проводиться протягом доби, підприємством, що проводило ці роботи.

8.30.   Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – протягом доби з часу виявлення.

8.31.   У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

8.32.   Вивезення сколу асфальту (іншого покриття) при проведенні ремонтних робіт на проїзній частині вулиць та прибудинкових територій проводиться виконувачем робіт протягом доби.

8.33.    Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.

8.34.    Під час переміщення снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки.

8.35.    У зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України. Необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів. Під час танення снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд збирають та вивозять.

8.36.    Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

8.37.    Балансоутримувачі, підприємства, установи, організації або особи, які утримують території за договором, зобов’язані:

-   мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

-   прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;

-   огороджувати небезпечні щодо падіння бурульок та снігу з дахів місця, забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків.

8.38.    Забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах.

8.39.    Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

8.40.    Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, поливання, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

 

IX. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

9.        

9.1.       Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Проектування малих архітектурних форм здійснюють відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

9.2.        Утримання у належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників,  меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

9.3.       Основні параметри, габаритні розміри, архітектурні малюнки, а також масу малих архітектурних форм встановлюють в робочій проектній документації або в технічній документації виробника і в договорі (замовленні) на їх виготовлення.

9.4.       Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначають в залежності від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, користуючись такими принципами: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність в користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

9.5.       З метою забезпечення можливості максимально адекватного користування територіями загального користування інвалідами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

9.6.       Утримання у належному стані малих архітектурних форм здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

9.7.       Відповідальність за збереження малих архітектурних форм покладається на балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

9.8.   Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

9.9.   Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення визначено законодавством України.

9.10.   Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються у встановленому законом порядку.

9.11.   Утримання телефонних автоматів загального користування, що розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі.

9.12.   Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов’язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об’єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

9.13.   Біля кожної малої архітектурної форми впритул до них повинно бути покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

-  по всій довжині фасаду (не залежно від конструкції споруди) – 2 м;

-   з боку вітрини і службового входу – 1 м;

-  з боку входу для покупців – 1,5 м.

У разі розміщення малих архітектурних форм на відстані більше 2 метрів від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.

9.14.   Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити при необхідності відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми.

 

X. ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

10.    

10.1.   Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

-                 здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

-                 забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

-                 вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

жилих будинків і прибудинкових територіях;

лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

готелів і гуртожитків;

розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

10.2.   Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

10.3.   У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

10.4.    Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

10.5.    Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

10.6.   Передбачені вище вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

-   здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

-   попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

-   надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

-   попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

-   проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено виконавчий комітет Щастинської міської ради;

-   роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

-   відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення виконавчого комітету Щастинської міської ради, проведення спортивних змагань;

-   проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із виконавчим комітетом Щастинської міської ради.

 

XI. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

11.1. На території м. Щастя забороняється:

- виконувати роботи без дозволу у разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

- самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на користування та  володіння цією земельною ділянкою;

- використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

- самовільно видобувати корисні копалини місцевого значення (пісок, глину тощо) у не встановлених для цього місцях;

- торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

- забруднювати довкілля,  засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

- порушувати вимоги нормативно-правових актів щодо поводження з відходами (складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів);

- використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- захаращувати територію міста, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо;

- кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття уконтейнерах і урнах для сміття;

- складувати відходи на території міста,  на схилах річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам’ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях;

- спалювати опале листя, побутові, промислові та інші відходи на територіях юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, на інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо;

- експлуатувати ринки, кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення, не обладнані санвузлами (туалетами), урнами, контейнерами для збору відходів;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових  заметів;

- здійснювати паркування та стоянку автотранспорту на газонах, тротуарах та інших невстановлених для цього місцях;

- вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях. Витрати на видалення оголошень сплачує фізична або юридична особа яка займається розповсюдженням рекламних та/або інформаційних оголошень та/або особа яка проводить акцію що зазначена в рекламних та/або інформаційних оголошеннях;

- самовільно влаштовувати льохи на прибудинкових територіях;

- самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

- здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

- здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

- засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

- скидати забруднені господарсько-побутові стоки, сміття і нечистоти в міські водойми, систему зливової каналізації;

- вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

- захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків, та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям тощо;

- виливати рідину, витрушувати одяг, ковдри тощо, кидати предмети, сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

 

XII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

11.    

12.    

12.1.   Контроль у сфері благоустрою міста Щастя спрямований на забезпечення дотримання  всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі  іноземцями  та  особами   без громадянства,  вимог  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

12.2.   Контроль за станом благоустрою міста Щастя, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на   постійно  діючу  депутатську  комісію  Щастинської  міської  ради  з  благоустрою,  екології  та  землекористування,   на  виконавчий комітет Щастинської міської ради та на балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

12.3.   Самоврядний контроль  за  станом  благоустрою  міста здійснюється шляхом:

-   проведення перевірок території;

-   розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-   участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної  документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд  Щастинської міської ради, підприємств, установ, організацій;

-   подання балансоутримувачами позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об’єктам  благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території  міста Щастя.

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

13.    

13.1.   За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

13.2.    До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні Правил благоустрою території м. Щастя та встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

- порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

- забрудненні (засміченні) території міста;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою.

13.3.   Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення цих Правил особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правилпов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

13.4.   Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

13.5.   У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою визначений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою».

13.6.   Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу України від 03.11.2008 № 326, зареєстрованої у Мінюсті України 11.12.2008 за № 1181/15872.

13.7.   У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

13.8.   Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

13.9.   Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від екологічного податку у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населеного пункту або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

13.10.    Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

13.11.    Посадова особа виконавчого комітету Щастинської міської ради або посадова особа балансоутримувача, яка уповноважена виконавчим комітетом на складання протоколів, якщо під час перевірки території міста Щастя виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

   Секретар ради                                                                   О.О. Богиня

 

Додаток

до Правил благоустрою території м. Щастя

Договір №_____

на утримання прилеглої території

м. Щастя

__________

 

            Виконавчий комітет Щастинської міської радив особі ________________________, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території м. Щастя, Цивільного кодексу України, іменований далі – «Управитель» з одного боку та _________________________________________________

__________________________________________________________ надалі  «Виконавець» з другого боку, які разом іменуються – Сторони, уклали цей договір (далі-Договір) про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. «Управитель» доручає, а «Виконавець» безпосередньо або шляхом залучення на договірних засадах фізичних або юридичних осіб забезпечує належне утримання прилеглої до об’єкта благоустрою території.

1.2. Об’єкт благоустрою розташований за адресою: 91480, м. Луганськ, м. Щастя,_____________________________________________________________________.

1.3. Прилеглою територією за цим Договором вважається територія, визначена план-схемою, яка є невід’ємною частиною Договору.

1.4. У разі зміни розміру закріпленої території чи умов її утримання, зацікавлена Сторона подає свої пропозиції іншій Стороні у письмовій формі, які підлягають розгляду протягом 10 робочих днів. Зміни до Договору оформлюються шляхом складання нової план-схеми та затверджуються додатковою угодою до Договору.

1.5. У разі перебування елементу (частини) об’єкту благоустрою на балансі іншого підприємства, «Управитель» погоджує умови цього Договору із балансоутримувачем цього об’єкту.

1.6. Фінансування робіт з благоустрою та утримання прилеглої території проводиться за рахунок коштів «Виконавця».

1.7. Благоустрій та утримання прилеглої території включає до себе:

-   облаштування, визначених план-схемою пішохідних доріжок, квітників та газонів, інших елементів озеленення, малих архітектурних форм тощо. Їх утримання та ремонт;

-   ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття та бур’яну визначеної у план-схемі території;

-   облаштування відкритих водостоків чи власної зливової каналізації до місця підключення до мережі міста. Їх утримання та ремонт;

-   облаштування, ремонт, щоденне санітарне прибирання та очищення зелених зон та насаджень, їх технологічне обслуговування та полив;

-   забезпечення належного утримання прилеглої території в осінньо-зимовий та весінній періоди з метою попередження травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок до будинків та споруд, посипання їх піском тощо.

2. Права та обов’язки сторін

            2.1.«Управитель» має право:

2.1.1. Вимагати від «Виконавця» дотримання умов цього Договору.

2.1.2. Проводити перевірку стану утримання прилеглої території. У разі виявлення порушень Правил благоустрою території м. Щастя, складати протоколи про адміністративне правопорушення, а у разі спричинення матеріальної шкоди об’єкту благоустрою, вимагати відшкодування завданих збитків.

2.2. «Управитель» зобов’язаний:

2.2.1. Забезпечити «Виконавцю» всебічне сприяння виконанню робіт передбачених цим Договором та пріоритетне право на використання закріпленої території.

2.3. «Виконавець» має право:

2.3.1. Звертатися до «Управителя» із пропозиціями щодо зміни режиму використання об’єкту благоустрою та перегляд план-схеми території.

2.3.2. Вносити свої пропозиції з питань утримання та благоустрою прилеглої території.

2.4. «Виконавець» зобов’язаний:

2.4.1. Утримувати закріплену територію у належному стані.

2.4.2. Виконувати вимоги цього Договору, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території м. Щастята інших нормативно-правових актів.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за достовірність інформації викладеної  у Договорі.

3.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

3.3.«Виконавець» відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених цим Договором, у встановленому законодавством порядку.

3.4. У разі розірвання цього Договору «Виконавець» не отримує відшкодування за поліпшення стану об’єкту благоустрою.

4. Форс-мажорні обставини

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладання цього Договору, які Сторони не могли передбачити або попередити.

4.2. При виникненні обставин зазначених у п.4.1 та неможливості виконання умов Договору, кожна із Сторін повинна у семиденний термін, письмово повідомити про них  іншу Сторону.

4.3. Якщо Сторона своєчасно не направила повідомлення, передбачене у пункті 4.2, то вона не звільняється від виконання обов’язків за цим Договором.

4.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у п.4.1, термін виконання обов’язків за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження відповідача.

5.3. На сторони у повному| |обсязі| обсязі розповсюджуються|ширюється| норми чинного законодавства України.

6. Інші умови

            6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ______ р.

            6.2. Якщо «Виконавець» має намір продовжити дію Договору, він повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово «Управителя» про свій намір.

            6.3. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

            6.4. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7. Додатки

7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

7.1. План – схема.

8. Реквізити сторін

 

«Управитель»:

«Виконавець»:

 

 

Виконавчий комітет

Щастинської міської ради

 

 

 

91480, м. Луганськ, м. Щастя, пл. Миру, 9.

 

код ЄДРПОУ 04051661,

 

МФО 804013,

 

 

 

 

 

_________________________