Комісії

Додаток до рішення Щастинської міської

                                                                              ради VІ скликання від 18.11.2010 р. №  1/2 

(викладений в редакції додатку

до рішення Щастинської міської ради

 від 07.12.2017р. № 80/8)

 

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності та охорони правопорядку:

1.Абулов Сергій Нигматович  - голова комісії   

2.Столярова Тамара Михайлівна 

3.Старюк Олександр Іванович    

4.Іванов Володимир Миколайович         

5.Мургулія Ольга Миколаївна 

    

Постійна комісія з питань економіки, бюджету, планування та торгівлі:

1.Валантір Станіслав Миколайович - голова комісії     

2.Фрідман Дмитро Юрійович      

3.Рєпухов Віктор Петрович          

4.Чумак Віктор Олександрович

5.Сисоєнко Олександр Павлович

6.Таранюк Роман Михайлович    

7. Лаптінов Олександр Володимирович

 

Постійна комісія з питань комунального господарства, архітектури, будівництва, благоустрою, екології та землекористування:

1.Шишков Анатолій Олександрович - голова комісії

2.Колеснікова Юлія Вікторівна    

3.Дворядкін Леонід Леонідович   

4.Козлятін Віктор Миколайович  

5.Швидунова Марина Павлівна   

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної сфери та спорту:

1.Ткаченко Сергій Вікторович - голова комісії   

2.Карпінський Володимир Іванович      

3.Рибак Віолєтта Миколаївна       

4.Пухов Олександр Павлович      

5.Ханунов Віктор Павлович

6. Войтик Роман Володимирович

7. Нескреба Олена Петрівна

 

 

 

              Додаток до рішення  № 2/2 

 1. Щастинської міської ради

  VІ скликання   від  10.12.2010

   

  ПОЛОЖЕННЯ

            про постійні комісії Щастинської міської ради шостого скликання

   

  І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  СТАТТЯ 1

  Постійні комісії Щастинської міської ради шостого скликання (далі - Постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до ведення міської ради, здійснення контролю за виконанням рішень Щастинської  міської ради (далі по тексту – Рада), її виконавчого комітету.

  СТАТТЯ 2

  Дане Положення діє в межах строку повноважень Щастинської    міської ради шостого скликання, визначає перелік, функціональну спрямованість і порядок організації роботи Постійних комісій.

  СТАТТЯ З

  Перелік Постійних комісій Ради даним Положенням визначений відповідно до рішення міської ради від  "Про утворення постійних комісій Щастинської міської ради шостого скликання".

  СТАТТЯ 4

  За рішенням Ради,Радою можуть бути створені нові Постійні комісії та ліквідовані раніше створені ( змінено їх постійний склад).

  СТАТТЯ 5

  Постійні комісії діють лише на підставі,  в межах повноважень та у спосіб,  що передбачені Конституцією Законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом Щастинської  міської ради, даним Положенням та іншими актами

  СТАТТЯ 6

  Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

   

  II. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

  СТАТТЯ 1

  Організація роботи Постійної комісії покладається на її голову, який обирається Радою на її пленарному засіданні за пропозицією міського голови і виконує наступні повноваження:

  - скликає і веде засідання Постійної комісії;

  - дає доручення членам Постійної комісії;

  - представляє Постіійну комісію у відносинах з  іншими органами,  об'єднаннями  громадян,  підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

  - організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій Постійної комісії;

  - підписує висновки, рекомендації Постійної комісії та протоколи її засідань;

  - інформує Раду про результати розгляду її висновків та рекомендацій, а також про вжиті заходи з питань  розгляду висновків та рекомендацій Постійної комісії;

  - виконує інші повноваження, передбачені даним Положенням, діючим законодавством та рішеннями Ради.

  СТАТТЯ 2

  У разі відсутності голови Постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснюєзаступник голови Постійної комісії, а у разі відсутності заступника голови Постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин функції голови Постійної комісії здійснює секретар Постійної комісії. У разі наявності у складі Постійної комісії декількох заступників голови Постійної комісії функції голови Постійної комісії у вказаних випадках здійснює один з його заступників, якому це було доручено Постійною комісією на її засіданні. Указане доручення відображається у протоколі засідання Постійної комісії.

  СТАТТЯ 3

  Заступник (заступники) голови Постійної комісії та її секретар обираються Постійною комісією на її засіданні. Постійна комісія має право обирати не більше двох заступників голови Постійної комісії. Постійна комісія має право прийняти рішення щодо розподілу обов'язків між заступниками голови Постійної комісії.

   

   

   

  СТАТТЯ 4

  Секретар Постійної комісії крім повноважень, зазначених у статті 2 розділу ІІ  даного Положення:

  -       організує та веде діловодство Постійної комісії;

  -       веде та оформлює протоколи засідань Постійної комісії та підписує їх;

  -       за результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях Постійної комісії, оформлює її висновки і рекомендації, доводить їх до відома осіб, яким вони адресовані;

  -       виконує інші повноваження, передбачені даним Положенням, діючим законодавством та рішеннями Ради.

  СТАТТЯ   5

  Робота Постійних комісій здійснюється шляхом проведення засідань, які скликаються головою Постійної комісії. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати її засідання на вимогу 1/3 членів Постійної комісії, або міського голови, або секретаря ради. Вказані вимоги повинні бути обґрунтовані, містити перелік питань, які передбачається розглянути на засіданні Постійної комісії, підписані відповідно 1/3 членів Постійної комісії, що вимагають скликання її засідання, або міським головою, або секретарем ради, оформлені письмово та через секретаря ради подані на ім'я голови Постійної комісії . На вимогу вказаних осіб голова Постійної комісії повинен скликати засідання Постійної комісії не пізніше 5 днів з моменту отримання ним вказаної вимоги. Якщо голова постійної комісії у зазначений строк не скликав її засідання, зазначені особи, у порядку, визначеному даним Положенням, мають право самостійно скликати засідання Постійної комісії.

  СТАТТЯ   6

  Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу Постійної комісії. Засідання Постійної комісії проводяться відкрито та гласно. На засідання Постійної комісії можуть бути запрошені представники засобів масової інформації та інші особи.

  СТАТТЯ    7

  За результатами вивчення і розгляду питань Постійні комісії готують висновки і рекомендації, які зазначаються у протоколі засіданняПостійної комісії або оформлюються окремо від нього.

  СТАТТЯ    8

  Висновки і рекомендації Постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу Постійної комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – його заступником або  секретарем Постійної комісії.

  СТАТТЯ   9

  На засіданні Постійної комісії її секретарем ведеться протокол засідання Постійної комісії, який підписується головою Постійної комісії і секретарем Постійної комісії. У разі, якщо секретар Постійної комісії відповідно до статті 2 розділу ІІ даного Положення виконує функції голови Постійно комісії, а також у разі відсутності секретаря Постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, протокол засідання Постійної комісії веде та підписує член Постійної комісії, якому ведення протоколу було доручено Постійною комісією.

  СТАТТЯ   10

  Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм економічного і соціального розвитку міста, прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляютьпроекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

  СТАТТЯ   11

  Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох Постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися Постійними комісіями спільно. Протокол спільного засідання Постійних комісій підписується головами та секретарямиПостійних комісій, які проводили спільне засідання. Спільні засідання Постійних комісій скликаються шляхом видання головами цих комісій рішення про проведення спільного засідання. Вказане рішення повинно бути підписано головами цих Постійних комісій і доведене до відома необхідних осіб.

  СТАТТЯ   12

  За результатами вивчення та розгляду питань, які в установленому порядку вносяться на розгляд Ради, а також у випадках,  коли діючим законодавством  передбачена обов'язковість  висновку  Постійної комісії,  Постійними комісіями готуютьсявисновки, в усіх інших випадках, передбачених діючим законодавством, Постійні комісії готують рекомендації. Негативні висновки Постійних комісій повинні бути обґрунтовані, тобто мати посилання на норми чинного законодавства, які порушуються або не дотримуються, або містити інші об'єктивні обставини, які явилися підставами для надання негативного висновку.

  СТАТТЯ   13

  При прийнятті Постійною комісією рекомендації Постійна комісія повинна встановити термін, в межах якого суб'єкт, якому була адресованаця рекомендація, повинен повідомити Постійну комісію про результати її розгляду і вжиті заходи. Указаний термін повинен бути не менший десяти календарних днів з моменту отримання суб'єктом рекомендації Постійної комісії.

  СТАТТЯ    14

  Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях Постійної комісії у складі якої він затверджений. На засіданнях інших Постійних комісій депутат має право дорадчого голосу.

  СТАТТЯ   15

  Якщо Радою на її пленарному засіданні було доручено Постійній комісії розглянути пропозиції і зауваження, які були поставлені депутатами на цьому засіданні або були передані в письмовій формі її головуючому, Постійна комісія повинна в місячний термін з моменту надання Постійній комісії цього доручення розглянути вказані пропозиції і зауваження, після чого на черговому пленарному засіданні Ради повідомити їй про вжиті заходи. Депутат, за пропозицією і зауваженнями якого було дано доручення Постійній комісії, також повідомляється Постійною комісією про вжиті заходи у письмовому вигляді не пізніш п'яти днів з моменту розгляду Постійною комісією вказаного доручення.

  СТАТТЯ   16

  Депутати зобов'язані додержуватися цього Положення, бути присутніми на засіданнях Постійних комісій, до складу яких вони входять. У разі неможливості бути присутніми на засіданні Постійної комісії, депутат повідомляє про це голову Постійної комісії. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Постійної комісії її голови, останній, як правило, не пізніше одного дня до засідання Постійної комісії повідомляє про це секретаря Ради.

  СТАТТЯ   17

  Засідання Постійної комісії скликаються її головою, про що повідомляються її члени секретарем Ради, як правило, не пізніше, ніж за два дні до дня проведення засідання Постійної комісії.

  СТАТТЯ   18

  Порядок денний засідання Постійної комісії формує голова Постійної комісії з урахуванням плану роботи Ради на свій розсуд по мірі необхідності розгляду відповідних питань, а також за пропозицією членів Постійної комісії, міського голови, секретаря Ради та суб'єктів, яким це право надано діючим законодавством. Пропозиції вказаних суб'єктів повинні бути оформлені у письмовому вигляді  та спрямовані на ім'я голови Постійної комісії, який повинен їх розглянути і включити до порядку денного чергового засідання Постійної комісії, при цьому головакомісії не має права не включати до порядку денного засідання Постійної комісії питання, що були запропоновані міським головою та секретарем ради.

  СТАТТЯ   19

  При розгляді на засіданні Постійної комісії проектів нормативних рішень Ради головою Постійної комісії на її засідання, не пізніш як за день до дня проведення засідання Постійної комісії з цього питання, через секретаря міської ради запрошується відповідальний(і) за підготовку вказаного проекту рішення, при цьому у разі неможливості бути присутнім на засіданні Постійної комісії керівника, на засіданні за його дорученням може бути присутнім його заступник. У вказаному запрошенні повинно бути вказано питання, з якого запрошується відповідна особа.

  СТАТТЯ  20

  При розгляді будь-якого питання на засідання Постійної комісії у порядку, передбаченому статтею 19 розділу ІІ даного Положення, її головою можуть запрошуватися також і інші особи, які є працівниками виконавчих органів Ради.

  СТАТТЯ     21

  На засіданні Постійної комісії з правом дорадчого голосу мають право бути присутніми депутати інших Постійних комісій, керівні працівники виконавчих органів Ради, а також інші особи. Указаним особам, за їх проханням, надається право на оголошення власної думки. Представникам інших Постійних комісій, за їх проханням надається право на оголошення офіційної думки Постійної комісії, до складу якої вони входять.

  СТАТТЯ   22

  Голова постійної комісії, а у разі відсутності голови Постійної комісії його заступник або секретар Постійної комісії, мають право виступати на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями. При цьому, якщо Радою розглядається проект нормативного рішення, Радою перед прийняттям вказаного рішення, як правило (крім випадків, передбачених діючим законодавством, коли наявність доповіді відповідної Постійної комісії є обов'язковою),  заслуховується доповідь Постійної комісії відповідної функціональної спрямованості. Усі інші Постійні комісії з цього питання можуть виступати зі співдоповідями. Спір щодо питання, яка саме Постійна комісія є комісією відповідної функціональної спрямованості при розгляді того чи іншого питання, розглядається Радою на її пленарному засіданні. За результатами цього розгляду Радою приймається відповідне рішення.

  СТАТТЯ  23

  Якщо Постійна комісія пропонує внести на розгляд Ради питання, вона повинна відобразити та обґрунтувати дану пропозицію у протоколі засідання Постійної комісії, підготувати відповідний(і) проект(и) рішення Ради та подати його(їх) разом із протоколом засідання Постійної комісії через секретаря ради на розгляд міського голови, а у випадках, коли сесія згідно з вимогами діючого законодавства скликається іншим(и) суб'єктом(ами) - на розгляд цього(ціх) суб’єкту(ів). Указаний(і) проект(и) рішення обов'язково підписується(ються) головою Постійної комісії.

  СТАТТЯ   24

  Постійні комісії готують звіти про свою роботу, які заслуховуються на пленарному засіданні Ради згідно плану и Ради. Звіти Постійних комісій приймаються Радою до відома, про що нею приймається відповідне рішення. У разі необхідності, за результатами заслуховування вказаних звітів, Рада може надати Постійній комісії рекомендації, що відображаються у відповідному рішенні Ради.

  СТАТТЯ   25

  Протоколи засідань Постійної комісії, її висновки та рекомендації оформлюються Постійними комісіями не пізніше 10 днів після проведення засідання Постійної комісії, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж за один день до дня пленарного засідання Ради , на якому повинні бути розглянуті питання, по яких були надані вказані висновки та рекомендації.

   СТАТТЯ   26

  При розгляді Постійною комісією у випадках, передбачених Регламентом   Щастинської міської Ради шостого скликання, питання у ході пленарного засідання Ради, висновки та рекомендації Постійної комісії і протокол засідання Постійної комісії оформлюються безпосередньо на цьому засіданні Постійної комісії.

  СТАТТЯ    27

  Наступного робочого дня після оформлення, відповідно до вимог даного Положення висновків і рекомендацій Постійної комісії та протоколу її засідання, вказані документи головою Постійної комісії передаються на зберігання секретарю Щастинської міської ради СТАТТЯ   28

  До складу Постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар Ради.

  СТАТТЯ   29

  Кількісний склад Постійної комісії повинен складати не менше 5 і не більше 12 депутатів Ради.

  СТАТТЯ   30

  Затвердження та  зміна  складу   Постійної  комісії  здійснюється   на   підставі   заяв  депутатів  із дотриманням вимог статті 29 розділу ІІ  даного Положення.

  СТАТТЯ  31

  Заява депутата, який входить до складу Постійної комісії, що складається з 5 осіб, про вихід з цієї комісії розглядається на  пленарному  засіданні   Ради  тільки   за  умови  наявності  заяви   іншого  депутата  про затвердження його у складі зазначеної Постійної комісії.

  СТАТТЯ   32

  Заяви, що стосуються зміни складу Постійної комісії подаються депутатами у письмовому вигляді через секретаря міської ради , який повинен не пізніше чотирьох днів з моменту отримання вказаної заяви підготувати відповідний проект рішення Ради та подати його на ім'я міського голови для включення його до порядку денного чергового пленарного засідання Ради в порядку, передбаченому діючим законодавством та Регламентом Щастинської міської ради шостого скликання.

   

  III. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

   

  СТАТТЯ    1

  У складі Ради утворені наступні постійні комісії:

  Постійна комісія    мандатна,    з    питань    депутатської  діяльності та етики,    законності  та      охорони правопорядку.

  Постійна комісія з питань економіки, бюджету, планування та торгівлі.

  Постійна комісія з питань комунального господарства, архітектури та будівництва.

  Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, соціально-культурної сфери та спорту.

  Постійна комісія з питань благоустрою, екології та землекористування.

  IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

  СТАТТЯ   1

  Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності та охорони правопорядку розглядає питання, оформлює висновки та рекомендації щодо:

  1.1.запитів депутатів, прийняття висновків по запитах;

  1.2.об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

  1.3. організації і проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

  1.4.заслуховування інформації органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста;

  1.5. дострокового    припинення    повноважень   депутата    Ради    в    порядку, встановленому законом (п.14 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  1.6. цільових програм з питань місцевого самоврядування у сфері забезпечення місцевого самоврядування, законності та правопорядку, охорони прав, свобод мешканців територіальної громади міста та звітів про хід і результати їх виконання;

  1.7. договорів, укладених міським головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключноїкомпетенції у сфері забезпечення місцевого самоврядування, законності та правопорядку, охорони прав, свобод мешканців територіальної громади міста, крім тих, розгляд яких віднесений до обов'язків постійної комісії з питань бюджету та фінансів;

  1.8.заснування засобів масової інформації відповідної Ради, призначення і звільнення їх керівників;

  1.9.інших питань, які згідно з діючоим законодавством відносяться до повноважень Щастинської міської ради відносно забезпечення місцевого самоврядування, законності та правопорядку, охорони прав, свобод мешканців територіальної громади міста та депутатської етики.

  Постійна комісія з питань економіки, бюджету, планування та торгівлірозглядає питання, оформлює висновки та рекомендації щодо:

  2.1 програми економічного і соціального розвитку міста та звітів про хід і результати її виконання;

  2.2. адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»та іншими законами України;

  2.3. затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звітів про виконання міського бюджету, та здійснення необхідних заходів, що передбачені Бюджетним кодексом України (п.23 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України);

  2.4. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених Законом (п.24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.5. виконання інших повноважень органів місцевого самоврядування у галузі оподаткування  (Закон України "Про систему оподаткування", «Податковий кодекс України»);

  2.6.  отримання позик, а також передачі коштів з міського бюджету   (п.27 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.7. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах (п.28 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.8.встановлення відповідно до законодавства правил торгівлі на ринках.

  2.9.затвердження договорів, укладених міським головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції, які потребують залучення бюджетних коштів (п.43 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.10.реалізації державної регуляторної політики. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів є відповідальною за вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів, що приймаються Радою вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

  2.11.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності і   спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями (п. 33 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в  Україні"),   встановлення для   підприємств,   установ та  організацій,   що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету ( п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.12. утворення цільових фондів, затвердження положень про цільові фонди (п.25 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  2.13. прийняття інших рішень, які згідно з діючим законодавством відносяться до повноважень міської ради, в яких йде мова про виділення з міського бюджету грошових коштів, або(та) про їх використання, а також рішень з питань залучення будь-яких коштів.

  3.Постійна комісія з питань комунального господарства, архітектури та будівництварозглядає питання, оформлює висновки та рекомендації щодо:

  3.1.затвердження цільових програм з питань місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва (п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве врядування в Україні") та звітів про хід і результати їх виконання

  3.2. підтвердження договорів, укладених міським головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції у сфері житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва (п.43 ч.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  3.3.призначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності (п.30 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  Надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності (п.51 ч.1 ст. 26 Закону місцеве самоврядування в Україні");

  3.4.прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих органів приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності, крім тих, розгляд яких віднесений до обов'язків інших комісій; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажуякого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним (п.30 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  3.5. прийняття рішень про передачу виконавчим органам Ради окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Щастя, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення (п.31 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  3.6. прийняття інших рішень, які згідно з законодавством відносяться до повноважень міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва.

  4. Постійна комісія з питань охорони здоров'я,     освіти , соціально-культурної сфери та спорту   розглядає питання, оформлює висновки та рекомендації  щодо:

  4.1. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а дошкільних навчальних закладів за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі актів місцевого референдуму (п.30 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  4.2.внесення пропозицій до відповідних державних органів  щодо оголошення  об'єктів,  які  мають  історичну, спадщину або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом (п.37 ч.1 ст.26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні");

  4.3.затвердження цільових програм з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури,спорту та молодіжної політики (п.22 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), звітів про хід і результати їх виконання (п.п. 1 п.а ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  4.4.затвердження договорів, укладених міським головою від імені Ради, з питань віднесених до її виключної компетенції у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури, спорту та молодіжної політики, крім тих, розгляд яких віднесений до обов'язків Постійної комісії з питань бюджету та фінансів;

  4.4.надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності, а саме - об'єктів соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури, спорту та молодіжної політики (ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

   

  4.5.прийняття інших рішень, які згідно з діючим законодавством відносяться до повноважень міської ради з питань  захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури, спорту та молодіжної політики.

  5. Постійна комісія з питань благоустрою, екології та   землекористування  розглядає  питання, оформлює висновки та рекомендації щодо:

  5.1. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку (п.44 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

  5.2. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію (п.38 ч.1 ст.26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  5.3. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (п.34 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  5.4. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади м. Луганська (п.35 ч1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  5.5. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу (п.36 ч.1  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  5.6.затвердження цільових програм  з  питань місцевого самоврядування у сфері  регулювання  земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища (п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") та звітів про хід і результати їх виконання (п.п. 1 п.а ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  5.7. затвердження договорів, укладених міським головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції у сфері регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, крім тих, розгляд яких віднесений до обов'язків Постійної комісії з питань бюджету та фінансів (п.43 ч.1 ст.26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні");

  5.8. прийняття інших рішень, які згідно з діючим законодавством відносяться до повноважень міської ради з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

   

  6. Крім того, усі Постійні комісії попередньо вивчають, розглядають та готують наступні питання, віднесені до повноважень Ради:

  6.1.Затвердження плану роботи Ради та заслуховування звіту про його виконання (п.7 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.2.Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів Ради (п.9 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.3.Заслуховування звітів керівників виконавчих органів Ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує (п. 11 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.4.Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Раді, виконання ними доручень Ради (п.12 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.5.Затвердження регламенту Ради та змін до нього (п.1 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.6.Утворення і ліквідація постійних та інших комісій Ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів Постійних комісій (п.2 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні"), а також затвердження Положення про Постійні комісії Ради (ч.15 ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.7.Утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск (п.З ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.8.Обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря Ради (п.4 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.9.Затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів Ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання (п.5 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.10. Утворення  за поданням міського голови інших виконавчих органів Ради (п.6 ч.1 ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.11.Прийняття рішення про недовіру міському голові (п.10 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.12.Заслуховування звітів Постійних комісій (п.11 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.13.Скасування актів виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноваження (п.15 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.14.Прийняття   рішення   щодо  дострокового   припинення   повноважень   міського   голови   у   випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.16 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.15.Визначення відповідно до закону кількісного складу Ради (п.17 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні");

  6.16.Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму (п.18 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.17.Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади (п.49 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

  6.18.Вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі Рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях (п.50 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве врядування в Україні");

                      Секретар ради                                                             О. О. Богиня

800x600 800x600

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}