Програма питна вода м. Щастя на 2011-2015 р.

15 Mar 2013

ЩАСТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

VI  скликання

VI сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   25.02.2011 р.

 

№   6/9

м. Щастя

 «Про затвердження Програми

«Питна вода м. Щастя»  на 2011-2015 роки »   

 

 

                    

             Керуючись ст.143  Конституції України, Бюджетним кодексом України, згідно з загальними  положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»,     доведеними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на      2011 рік,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення № 4/1 Щастинської міської ради від 11.01.2011 р. «Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Щастя на 2011 рік»,  Щастинська  міська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.   Затвердити Програму «Питна вода м. Щастя»  на 2011-2015 роки (додається).

 2. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.)   оприлюднити «Програму «Питна вода м. Щастя»  на 2011-2015 роки» в засобах  масової інформації.

 3. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.)  підготувати та винести  на розгляд міської ради пропозиції, у разі надходження,  зміни щодо змісту «Програми«Питна вода м. Щастя»   на 2011-2015 роки».

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Щастинської       міської ради з питань комунального господарства, архітектури та будівництва (Пухов О.П.)

 

 

 

 

Міський голова                                                                       В.Л. Живлюк

 

 

 

 

                                                                 Затверджено  рішенням  Щастинської міської ради № 6/9    від    25.02.2011р.

 

ПРОГРАМА
 "Питна вода  м. Щастя" на   2011 – 2015 роки

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Місцева  програма "Питна вода м. Щастя" (далі - Програма) спрямована на реалізацію власних повноважень  щодо забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" і статті 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки".

   Забезпечення населення міста  питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

   Розроблення Програми обумовлено:

• незадовільним екологічним станом  підземних джерел питного водопостачання;

• потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в місті  внаслідок низької якості питної води;

• незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання; 

• застосуванням застарілих технологій і обладнання в системах питного водопостачання;

• високою енергоємністю централізованого водопостачання;

• недостатністю використання розвіданих запасів, перспективних і альтернативних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

• обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.

2.   СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНОЇ  МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

   Питне водопостачання міста  на 100 % забезпечується з артезіанських свердловин. Якість води у водних об'єктах міста  є вирішальним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Основна ріка міста  - Сіверський Донець, в долині якої розміщені водозабори підземних вод, на усій протяжності забруднена скидами до неї неочищених стоків. Крім того,підземний  водозабір розташовано вздовж охолоджуючого каналу ЛТЕС.  

   Фільтрація з водойм, забруднених стоками поверхневих вод, з включенням локальних дільниць хімічного забруднення, є основним джерелом забруднення підземних вод.

У результаті дії цих факторів в місті  виник дефіцит підземних вод питної якості, що призвело до виводу свердловини № 14 до розряду наглядової.  На цей час в місті працює 7 свердловин, які всі потребують ремонту. 4 свердловини потребують заміни колонних фільтрів.  

   Забруднення водних об'єктів з джерел питного водопостачання через недостатню ефективність водопровідних очисних споруд тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров'я населення, обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних факторів.

   Відставання України від розвинутих країн за середньою тривалістю життя та висока смертність певною мірою пов'язана із споживанням недоброякісної питної води.

   Сучасний незадовільний стан водних об'єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострились, особливо в останні роки. У таких умовах вивчення рівневого  та гідрохімічного режиму підземних вод, нагляд за процесом забруднення має вирішальне значення щодо проблеми якісного водопостачання споживачів міста.

   Протяжність мережі водопровідного господарства міста  складає майже 33 км. Її амортизація складає 75-85 %, а деякі її ділянки збудовані в 1957 році. Заміни чи санації вимагають 48 % трубопроводів і мереж. В аварійному стані знаходяться 4907,1 м водопроводів  і мереж.  Витоки з аварійних та зношених мереж, крім можливого вторинного забруднення питної води, обумовлюють підтоплення території населеного  пункту.

   Питомі норми водоспоживання перевищують аналогічні показники розвинутих країн у 1,5 - 3 рази і досягають 300 л на особу за добу. Втрати в системах водопостачання сягають 23%.

   Будівельні норми і правила, стандарти на питну воду і методики якісних показників у сфері питної води та питного водопостачання недосконалі та потребують приведення їх у відповідність із стандартами Європейського союзу. Згідно з цим потребує вдосконалення й наявна в місті  лабораторна база.

   Тарифи на послуги питного водопостачання  не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування підгалузі в цілому та поступовий її занепад.

Враховуючи те, що вартість електроенергії є основною складовою вартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання.

   Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

3.   МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  Метою Програми є покращення забезпечення населення міста  питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішення завдань щодо:

• попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

• підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання  за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

• удосконалення технології підготовки води на водопідготовчих  баках;

• контролю якості питної води;

• розвитку систем забору, транспортування питної води;

• розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання;

• розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

4.  НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

• охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

•  науково-технічне забезпечення з урахуванням стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському союзі;

• розвиток і реконструкція систем водопостачання;

• забезпечення підприємства  питного водопостачання  ресурсними енергозберігаючими технологіями підготовки питної води  і відповідним обладнанням та приладами контролю. 

   Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

•  покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

• благоустрій водоохоронних зон;

• моніторинг стану свердловин, вода з яких використовується для питного водопостачання.

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти - джерела питного водопостачання.

   При цьому передбачається, що відповідно до програми "Питна вода України" до 2010 року переважно буде припинено надходження у водні об'єкти неочищених стічних вод, а до 2020 - недостатньо очищених; відбудеться й суттєве зниження процесів замулення водоймищ.

   Серед заходів, що надають можливість значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращання стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ.  

   Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

   Розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води передбачає проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки сучасного енергоресурсозберігаючого обладнання та технологій, встановлення оптимальних за параметрами насосів, гідравлічних розрахунків для оптимізації тиску у водоводах і водопровідних мережах, удосконалення систем контролю та обліку за використанням питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.

   Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання, скоротити капітальні вкладання на будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

   Удосконалення водозаборів з  підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

• створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймальних споруд і пристроїв;

• проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

• здійснення робіт з вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

• вдосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, зворотного осмосу, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів, флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

• розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

• розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води та контролю її якості;

• розробку та впровадження нових і вдосконалення існуючих технологій підготовки питної води;

• використання  нових матеріалів та обладнання, які мають надійний антикорозійний захист і високий термін використання.

   Впровадження нових технологічних рішень з вдосконалення водозаборів буде здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

   Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

• будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

• реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

• реконструкцію та технічне переоснащення водопідготовчих  баків;

• запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання.

   Основним завданням розвитку систем питного водопостачання є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

   Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, загальнодержавної Програми «Питна вода України» 2006-2020 р.р., загальнодержавної програми  розвитку водного господарства.


5.  ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Програма розрахована на 5років  і виконуватиметься у три етапи.

   На першому етапі  передбачається:

• стабілізація фінансово-економічного стану підприємства КП «Жилбудсервіс»  шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

• здійснення заходів щодо ефективного використання питної води та зниження енергоємності її виробництва;

• створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання;

• здійснення заходів з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану  підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

• поліпшення стану і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання.

   На першому етапі виконання Програми використовуватимуться результати вже проведених наукових досліджень, доведених до стадії розробки конструкторської документації, буде забезпечено введення в експлуатацію дослідно-промислових зразків на основі новітніх технологій питного водопостачання та водовідведення. Одночасно в рамках науково-технічних та інноваційних підпрограм буде розгорнуто наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, що забезпечать впровадження передових науково-технічних досягнень під час реалізації інвестиційних програм на наступних етапах. Таким чином, буде забезпечено випереджувальне виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та їх своєчасне впровадження у практику.

   На другому етапі  передбачається:

• розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання міста , а також з охорони та покращення стану водних об'єктів;

• здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування систем питного водопостачання.

   На третьому етапі передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення міста  якісною питною водою і в достатній кількості.

6.  ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ВИХОВАННЯ, ІНФОРМУВАННЯ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВ'ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ

   З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості та культури спеціалістів підприємства КП «Жилбудсервіс»,  для ефективного виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається:

• перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідними  мережами;

• підготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;

• залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією Програмою;


 

7.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

   Фінансування Програми, з урахуванням заходів, що реалізуються, здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;

 • коштів обласного бюджету;

 • коштів місцевого бюджету;

 • коштів підприємства КП «Жилбудсервіс»;

• інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

8.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

• реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання;

• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

• охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

• впровадження на КП «Жилбудсервіс»сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

• зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

• оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

Секретар ради                                    О.О. Богиня

 

 

 

                                                                                                          Додаток N 1 

                                                                                                                               до«Програми  "Питна вода  м. Щастя"

                                                                                                                               на   2011 – 2015 роки»

                                               Основні заходи щодо реалізації                                                                          

                          ПРОГРАМИ   "Питна вода  м. Щастя" на   2011 – 2015 роки

Найменування об’єкта,  види робіт

Рік

 монтажу  

     Матеріали

Од.

виміру

Об’єм

робіт

Орієнтовна вартість, грн.

Проект на гідравлічний розрахунок по водо забезпеченню міста 

 

 

шт.

 1

45000

Автоматизація питних свердловин з обліковими приладами

 

Облікові  прибори

автоматизація свердловин

шт.

шт.

4

7

50000

60000

Заміна лінії 0,4 кВт свердловин №№ 6,7,8

1969

Заміна опор, сталевого тросу 

шт.

м.

50

320

50000

Заміна вводів в устя свердловин №№6,7,8,9,10,11,12

1969

1972

1984

Труба ДУ 100 ПЕ

Кабель АВВГ 3x25+1x10

м.

м.

210

300

1500000

Заміна насосного обладнання на свердловинах №№6,9,11

1969

1972

Насос ЕЦВ 10-65-65

шт.

3

32000

Заміна фільтрів колон свердловин №№ 9,10,11,12

1972

1984

Роботи виконує гідрогеологічне підприємство

шт.

4

1000000

Заміна напірного водовода від свердловин №№ 9,10,11 до водо насосної станції

1972

Труба ДУ 150 ПЕ

Труба ДУ 100 ПЕ

м.

м

1365

60

500000

Заміна головного колектору від водо насосної станції до вул. Рєспубліканская  

1972

Труба ДУ 315 ПЕ

м.

230

450756

Заміна квартальних колекторів  житлових масивів

1957

1975

Труба  ДУ 32 ПЕ

Труба  ДУ 50 ПЕ

Труба  ДУ 80 ПЕ

Труба  ДУ 100 ПЕ

м.

м.

м

м

270

850

110

170

 

 

 

237000

Заміна засувних пристроїв квартальних  житлових масивів

1957

1996

ДУ  50

ДУ 100

ДУ 200

шт.

шт.

шт.

21

17

4

 

43000

Влаштування лічильників на багатоквартирні житлові будинки

відсутні

Лічильники води в комплекті 

шт.

150

320000

Заміна колектора питної води на пральню міської лікарні

1963

Труба  ДУ 50 ПЕ (ізольована)

 

м.

 

110

17700

Монтаж водопровідних мереж  на кв. Гєологов

з розробкою проектної документації 

відсутня

 Згідно проекту

 

 

320000

Заміна колектору питної води  вул. Дружби

 1981

1957

Труба ДУ 200 ПЕ

 Труба ДУ 160 ПЕ

 

м

м

993

877

1347000

1193000

Заміна колектору питної води  вул. Донецька

1965

Труба ДУ 50-150 ПЕ

м

2011

2652000

Заміна колектору питної води  вул. Гагаріна

1957

Труба ДУ 150 ПЕ

м

907

1233000

 

                                                               

                  Разом:                                                                                                                    6855556

                                                              Секретар ради                                    О.О. Богиня