ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

2021-11-22

                           ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

                            (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)  та з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна

 

м. Щастя                                                                                            

 

Цей Договір, в якому одна сторона КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИЛБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35629024), в особі генерального директора  Соцкова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту та безстрокової ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – Виконавець) з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна багатоквартирного будинку – індивідуальний споживач, який прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – Споживач) з іншої сторони, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти з будь-яким Споживачем Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем). При фактичному отриманні та оплаті Послуг Виконавця, Споживачі приймають умови цього Договору про нижченаведене.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

– факт отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та у відповідності до статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

– письмова заява Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу Виконавця;

1.5. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

1.6. Якщо Споживач не згодний з умовами Договору, він не має права користуватися Послугами.

1.7. За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

  ІІ. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на офіційному веб-сайті Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської областіhttps://www.schastye-rada.gov.ua/.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

2.2. «Оферта» – пропозиція Виконавця укласти Договір.

Згідно зі статтею 641 Цивільного кодексу України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена.

2.3. «Акцепт» – надання Споживачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору.

Статтею 642 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.

2.4. «Послуга» – послуга з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, яка надається Виконавцем.

2.5. «Споживач» – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (індивідуальний споживач), що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна (житлового або нежитлового приміщення) багатоквартирного будинку, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує послугу для власних потреб та акцептувала даний Договір.

2.6. «Виконавець» – комунальне підприємство «Жилбудсервіс» (ЄДРПОУ 35629024) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що зареєстровано у відповідності до чинного законодавства України, має безстрокову ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, та реквізити якого зазначено у розділі 13 даного Договору.

2.7. «Офіційний веб-сайт Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської областіhttps://www.schastye-rada.gov.ua/, який є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

2.8. Інші терміни вживаються у значенні наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та інших актах чинного в Україні законодавства.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати Споживачеві послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – послуги), а Споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

3.2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3.3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі Виконавця з мереж Споживача за умови справності мереж Споживача.

3.4. Інформація про Споживачів, адреси об’єктів водоспоживання, абонентські номери, характеристики вузлів обліку тощо містяться у відділі збуту комунального підприємства «Жилбудсервіс» за адресою: Луганська область, місто Щастя, вулиця Дружби, 2-А, перший поверх.

3.5. У разі внесення змін до характеристики вузлів розподільного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

3.6. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються Споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів.

3.7. Надання послуг Виконавцем здійснюється у відповідності до наявної у Виконавця інформації та документів.

ІV. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом органами відповідно до закону та становлять:

на послугу з централізованого водопостачання – 23,012 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

плата за абонентське обслуговування - ______________________________________;

на послугу з централізованого водовідведення – 28,506 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);  

плата за абонентське обслуговування - ______________________________________;

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

4.2. Плата за послуги складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства;

V. ОБЛІК ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Облік  відпущеної  питної  води  та   прийнятих   стоків здійснюється   Виконавцем  і  Споживачами  засобами  вимірювальної техніки,  які занесені до Державного реєстру або пройшли  державну метрологічну атестацію. Лічильники питної води  повинні бути держповірені.

5.2. Обладнання   вузла   обліку   здійснюється   за  рахунок Споживачів.

            5.3. Засоби обліку в місцях їх приєднання  до  трубопроводів повинні  бути  опломбовані  представником Виконавця і захищені від несанкціонованого  втручання  в  їх  роботу,  яке  може   порушити достовірний  облік  кількості отриманої води.

            Неопломбовані та не держповірені  до експлуатації не допускаються.  

5.4. Повірка,  ремонт та обслуговування засобів  обліку,  що належать Споживачам виконуються за їх рахунок  в спеціалізованих установах та організаціях, які мають дозволи та ліцензії на проведення даної господарської діяльності.

5.5. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

5.6. Виконавець або визначена Споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між Споживачами, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.

5.7. Споживач або його представник має право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань раз на місяць.

5.8. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, Виконавець, звертаються до Споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою адресою щодо доступу до вузлів обліку.

5.9. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, Виконавця, до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості Споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

5.10. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем, на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надаються Споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Акцептуванням умов даного Договору Споживач надає згоду на надання йому рахунків на оплату послуг в електронному вигляді. Рахунки надаються Споживачеві на безоплатній основі.

5.11. Показання вузлів розподільного обліку знімаються споживачем в останній день розрахункового періоду та надаються Виконавцеві.

5.12. У разі ненадання у визначений Договором строк Споживачем Виконавцеві показань вузлів розподільного обліку, Виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

5.13. Розподіл обсягів наданих послуг між Споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між Споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

5.14. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання.

5.15. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності – за нормами споживання. Загальний обсяг споживання питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для Споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

5.16. Обсяг споживання наданих послуг для Споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

5.17. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку, та як наслідок неможливості  вести облік води за показами засобу обліку (пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі) до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між Споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

5.18. За бажанням Споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг Виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє Споживачеві.

5.19. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги Споживач сплачує пеню в розмірі не більше 0,01 відсотка (для фізичних осіб) суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у Споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

5.20. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості Виконавецьпроводить перерахунок вартості послуги згідно діючого законодавства.

5.21. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі Споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

5.22. У разі тимчасової відсутності Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів Споживач може письмово повідомити про це Виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі Споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні).

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Споживач має право на:

6.1.1. підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

6.1.2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

6.1.3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

6.1.4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

6.1.5. пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;

6.1.6. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

6.1.7. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

6.1.8. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

6.1.9. зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6.1.10. неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

6.1.11. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

6.1.12. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

6.1.13. отримання від Виконавця розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між Споживачами багатоквартирного будинку;

6.1.14. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

6.1.15. розірвання Договору про надання послуг за умови попередження про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору та допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

6.1.16. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Споживач зобов’язаний:

6.2.1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із обладнання;

6.2.2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

6.2.3. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

6.2.4. укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

6.2.5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6.2.6. забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу.   Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку,  пломб і деталей пломбування.  Знімати засоби обліку,  здійснювати будь-які заміни їх частин або  зміни положення  на  водомірному  вузлі,  де їх встановлено,  має  право  лише  Виконавець   або Споживач за дозволом Виконавця у разі підтвердженої документально аварійної ситуації яка виникла.  

6.2.7. проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більш як одне житлове та/або нежитлове приміщення, пошкоджене з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

6.2.8. оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені Договором;

6.2.9. допускати у своє житлове/нежитлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) Виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку;

6.2.10. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

6.2.11. забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період; Споживач  забезпечує  захист приміщень,  де розташовані вузли  обліку,  утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу   сторонніх   осіб   і   забезпечує   доступ представників  Виконавця  за службовими  посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання

6.2.12. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

6.2.13. письмово шляхом подання заяви інформувати Виконавця про зміну власника нерухомого майна багатоквартирного будинку та про зміну видів своєї господарської діяльності, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

6.2.14. надавати Виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;

6.2.15. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

6.3.2. вимагати від Споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

6.3.3. вимагати від Споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

6.3.4. доступу до житлових/нежитлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку, також для здійснення припинення (обмеження) надання послуги в порядку, визначеному законом і договором;

6.3.5. обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6.3.6. звертатися до суду в разі порушення Споживачами умов договору;

6.3.7. отримувати інформацію від Споживача про зміну власника об’єкта нерухомого майна, фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні Споживача, зміну вид(у)ів господарської діяльності у випадках та порядку, передбачених договором;

6.3.8. створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

6.4. Виконавець зобов’язаний:

6.4.1. забезпечувати виробництво та постачання Споживачам питної води відповідно до умов Договору;

6.4.2. вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

6.4.3. вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення Споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

6.4.4. відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;

6.4.5. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6.4.6. готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

6.4.7. надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

6.4.8. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

6.4.9. вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6.4.10. своєчасно реагувати на виклики Споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

6.4.11. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

6.4.12. здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між Споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;

6.4.13. інформувати Споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

6.4.14. відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю Споживача внаслідок неналежного або неповного виконання умов договору;

6.4.15. самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Споживач несе відповідальність за:

7.1.1. невиконання умов договору;

7.1.2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. невиконання умов договору;

7.2.2. збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги шляхом відшкодування збитків;

7.2.3. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

7.2.4. порушення прав Споживачів згідно із законодавством.

VIII. ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ) НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

- проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення Споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до Споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;

- ліквідації наслідків аварії, повідомивши Споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до Споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви.

8.2. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги Споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання Споживачем попередження від Виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється Виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

8.3. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги Споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) Виконавець надсилає або вручає під особистий підпис Споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

8.4. У разі непогашення Споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг Споживачеві.

8.5. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

8.6. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення договору про реструктуризацію такої заборгованості.

8.7. Витрати Виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги Споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок Споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного Виконавцем.

8.8. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до:

пошкодження спільного майна Споживачів та порушення прав та інтересів інших Споживачів.

IX. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

9.1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг Споживач має право викликати Виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

            Оформлення претензій Споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

9.2. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.3. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача не пізніше ніж протягом трьох діб з моменту отримання повідомлення.

9.4. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання Споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати Споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок Виконавця.

9.5. У разі неприбуття Виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується Споживачем та не менш як двома Споживачами, які проживають у сусідніх житлових приміщеннях (інших об’єктах нерухомого майна) і надсилається Виконавцеві рекомендованим листом.

9.6. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання Виконавцем відповіді в установлений строк претензії Споживача вважаються визнаними таким Виконавцем.

X. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з Договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з Договором.

10.2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

10.3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

XI. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Введення в дію цього Договору відбувається з дня публікації його на офіційному веб-сайті Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської областіhttps://www.schastye-rada.gov.ua/.

11.2. Даний Договір діє на території міста Щастя, Луганської області.

11.3. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку визначеного п. 4 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги», такі Споживачі вважаються такими, що акцептували (прийняли) умови даного Договору з моменту введення його в дію.

11.4. Даний Договір набирає чинності для Сторін з моменту акцептування Споживачем умов даного Договору, але не раніше дня введення його в дію та діє протягом 1 (одного) року.

Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із Сторін не повідомить письмово іншій Стороні про відмову від Договору, Договір вважається щорічно продовженим.

11.5. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

11.6. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актів.

11.7. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

 

 

XII. ІНШІ УМОВИ

12.1. Застереження! При наявній заборгованості за отримані за цим Договором послуги Споживач надає допуск Виконавцю для здійснення технічного припинення (обмеження) надання послуг. Відмова Споживача у наданні допуску для здійснення технічного припинення (обмеження) надання послуг в разі наявної заборгованості за отримані за цим Договором послуги є підставою для звернення Виконавця до суду з метою захисту своїх прав, шляхом отримання рішення про надання доступу до інженерних мереж Споживача для здійснення припинення (обмеження) надання послуг.

Відповідальність за невиконання рішення суду передбачена санкцією статті 382 Кримінального кодексу України.

12.2. За викрадення питної води шляхом її самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов’язкове), або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, передбачена відповідальність згідно статті 188-1 Кримінального кодексу України.

12.3.  Офіційний сайт Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської областіhttps://www.schastye-rada.gov.ua/.

12.4. Телефонні номери обслуговування абонентів КП «Жилбудсервіс»:

Аварійна служба: 96-06-41;  96-02-67;   050-47-86-600;   050-476-27-23

Відділ збуту: 050-221-68-18

 

XIII. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Комунальне підприємство  «Жилбудсервіс»

Юридична та фактична  адреса:91480, Луганська область

Щастинський район, місто Щастя, вулиця Дружби, 2-А.

Р/р UA873047950000026007053719942 ЛФ КБ «Приватбанк»

Р/р UA82304665000002600771809 ЛФ ЛОУ АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ 35629024

ІПН 356290212348

E-mail: kp-gss@i.ua 

Тел. 0642 96 06 31