Єдиний рахунок це комфортна сплата податків і зборів

2021-11-30

Новоайдарська ДПІ ГУ ДПС у Луганській  області інформує,що з 1 січня 2021 набрала чинності ст. 351 Податкового кодексу України та постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 29.04.2020 №321, якою затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка.

Єдинийрахунок – це рахунок Державноїподатковоїслужби (ДПС), відкритий у Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Податкова

За бажанням платник податків може використовувати такий рахунок для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів. Для цьогонеобхідно подати повідомлення про використанняєдиногорахунку в електроннійформі через «Електроннийкабінет».

При цьому, платник один раз протягом календарного року має право повідомити про використанняабо про відмовувідвикористанняєдиногорахунку.

Єдинийрахунок не можевикористовуватисяплатником для сплатигрошовихзобов’язань та/абоподаткового боргу з податку на доданувартість, акцизного податку з реалізаціїпального та спирту етилового, а також для сплатичастини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальнимиунітарнимипідприємствами та їхоб’єднаннями.

Такийспосібсплатиподатків і зборів є комфортним, оскількискорочуєплатникамфінансовівитрати і час на формуваннярозрахунковихдокументів.

Щоб перейти на єдинийрахунок, необхідноздійснити три простих кроки.

Перший – через «Електроннийкабінет» подати «Повідомлення про використанняєдиногорахунку» за формою J/F 1307001 (далі – Повідомлення).

Другий – отриматиквитанцію про включення до Реєструплатників, яківикористовуютьєдинийрахунок.

Третій – надати до обслуговуючого банку розрахунковідокументиіззазначеннямреквізитівєдиногорахунку на загальну суму без визначенняодержувачівабо з визначеннямодержувачів.

Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжуютьсплачуватиплатежібезпосередньо на бюджетні/небюджетнірахунки.

Основна мета запровадженняєдиногорахунку – спростити процедуру   сплатиподатків і зборів та єдиногосоціальноговнеску. Завдякиєдиномурахункуплатникиподатківвитрачатимутьменшесвого часу на формуванняплатіжнихдоручень.

 

Одноразове (спеціальне) декларування: декларацію декларант має подати особисто в електроннійформі

Новоайдарська ДПІГУ ДПС у Луганській  області нагадує, щотриває кампанія одноразового(спеціального декларування). Відповідно до абзацу першого п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідніположення» Податкового кодексу України декларант, якиймаєнамірскористатисяодноразовим (спеціальним) добровільнимдекларуваннямщодоналежнихйомуактивівфізичної особи, протягомвизначеногопідрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ періоду (з 01.09.2021 до 01.09.2022) одноразового (спеціального) добровільногодекларуваннямає право добровільно подати до центрального органу виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, одноразову (спеціальну) добровільнудекларацію (далі – Декларація) в порядку та за формою, встановленимицентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформування та реалізуєдержавнуфінансовуполітику.

Наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 02.08.2021 № 439 затверджена форма Декларації.

Одноразове (спеціальне) добровільнедекларуваннявідбувається шляхом поданняодноразової (спеціальної) добровільноїдекларації доДержавноїподатковоїслужбиУкраїни через приватнучастинуЕлектронногокабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільнадекларація». Таким чином, Декларацію декларант має подати особисто в електроннійформі.

Тож, перед декларуваннямактивіврадимопереглянути приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Даніприкладирозміщено у банері «Одноразоведобровільнедекларування» на вебпорталіДержавноїподатковоїслужбиУкраїни за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/deklaratsiya/zrazok-zapovnennya/

 

УВАГА, ГАРЯЧА ЛІНІЯ!

 

            Новоайдарська ДПІ ГУ ДПС у Луганській  області інформує,що  «гаряча лінія»   відбудеться  із начальником Новоайдарської ДПІ Остапішиним Дмитром Мирославовичем на тему: «Порядок функціонування єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; «Порядок і терміни реєстрації програмних РРО»; «Одноразове добровільне декларування громадянами активів, які належать їм на правах власності та не були сплаченіабо не в повному обсязі податки і збори»; «Подання звітності в електронному вигляді» 

09 грудня2021 року  з 10-00 до 12-00, телефон  (06445) 92959.