Розпорядження міського голови №88 від 03.11.2011р."Про затвердження плану заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь у виконавчому комітеті Щастинської міської ради у II півріччі 2011р."

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                        Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                  

                                           МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

 

від  03.11.2011р.  

№ 88

м. Щастя 

 

Про затвердження плану заходів, спрямованих

на попередження, виявлення та припинення

корупційних діянь у виконавчому комітеті

Щастинської міської ради  у IIпівріччі 2011р.

 

                 З метою реалізації державної антикорупційної політики з подолання корупції, причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на виконання вимогЗаконів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», плану заходів Луганської обласної державної адміністрації, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Луганській області у IIпівріччі 2011 року:

1. Затвердити план  заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави у виконавчому комітеті Щастинської міської ради у  IIпівріччі 2011 року.

Додається на 4 аркушах.

2. Покласти відповідальність за  ознайомлення посадових осіб виконавчого комітету Щастинської міської ради з вищезазначеним планом заходів на секретаря виконавчого комітету Писаренко І.М.

 

 

              Міський голова                                             В.Л. Живлюк   

 

Додаток 

до розпорядження міського

голови  від  03.11.2011 р.

 

 

                                                               ПЛАН

  заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави у виконавчому комітеті Щастинської міської ради у  IIпівріччі 2011 року.

 

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Продовжити роботу з організації навчання та проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань дотримання вимог законів України  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та інших нормативно- правових актів антикорупційної спрямованості.

 

Постійно

Живлюк В.Л.

 

2.

На виконання вимог законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування» керівникам виконавчого комітету Щастинської міської ради після отримання повідомлень із судів про притягнення підлеглих до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних діянь вирішувати питання щодо перебування таких осіб на займаних посадах.

У разі надходження постанов судів

Живлюк В.Л.,

Богиня О.О,

Івановський С.О.,

Валуйсков Є.М.,

Клімкова С.М.,

Писаренко І.М.

3.

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства проводити:

- дієву взаємодію органів місцевого самоврядування, праворядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;

- розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування і протидії корупції та здійснення скоординованих дій усіх причетних організацій і установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

- своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством;

- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупційних діянь, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь. Про результати перевірок інформувати облдержадміністрацію.;

- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань;

-заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору з кадрового резерву або за іншими процедурами, передбаченими законодавством. Інформацію про перелік вакантних посад в апараті, а також про результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розміщувати на веб-сайті;

- ознайомлення претендентів на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування з вимогами статей 5, 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 5,16 Закону України «Про державну службу», статей 6-10, 13, 14,  16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», із загальними правилами поведінки державного службовця в частині обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

 

Ретельне  вивчення кандидатури при доборі кадрів з метою запобігання порушень ст. 16 Закону України «Про державну службу»

Постійно

Живлюк В.Л.,

Богиня О.О.,

Івановський С.О.,

Валуйсков Є.М.,

Клімкова С.М.,

Писаренко І.М.

4.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Активізувати роботу щодо посилення персональної відповідальності кожної особи, яка уповноважена на виконання функцій держави, за порушення антикорупційного законодавства України.

 

 

Подавати до органів прокуратури та судів вищих інстанцій заяви щодо опротестування складених протоколів та незаконних рішень судів  або нового розгляду справи про скоєння корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо особа, якій інкримінується корупційне діяння, переконана у своїй непричетності до правопорушення або злочину.

У разі отримання повідомлення

Живлюк В.Л.,

Богиня О.О.,

Івановський С.О.,

Валуйсков Є.М.,

Клімкова С.М.,

Писаренко І.М.

 

 

Спеціалісти юрисконсульти.

5.

Забезпечити  своєчасне заповнення посадовими особами місцевого самоврядування виконкому Щастинської міської ради  декларацій про доходи  та зобов’язання  фінансового характеру  про себе і членів сім’ї  у порядку  і на підставах, передбачених законодавством України.Попередити усіх посадових осіб про те, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», неподання декларацій у встановлений термін або подання неправдивих відомостей в ній є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

  До 01.04.

   2012 р.

Писаренко І.М.

6.

У 3-денний термін після отримання копії судового рішення щодо притягнення підлеглих осіб, уповноважених на виконання функцій держави, до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, пов’язаних з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», вирішувати питання щодо звільнення таких осіб із займаних посад, про що негайно повідомляти облдержадміністрацію.

У разі отримання постанови суду

Живлюк В.Л.

7.

Відстороняти від виконання повнова-жень на посаді осіб щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, про що негайно повідомляти облдержадмі-ністрацію.

У разі отримання офіційної інформації

Живлюк В.Л.

8.

Негайно повідомляти облдержадміні-страцію про рішення стосовно відсторонення від виконання службових повноважень підлеглих осіб, проти яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення

У разі отримання офіційної інформації

Живлюк В.Л.

 

9.

 З метою попередження протиправних діянь з боку осіб органів місцевого самоврядування, а також підвищення рівня їх правової підготовки прийняти участь в заняттях при обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців по актуальним проблемам боротьби з корупцією.

 

На протязі року

Писаренко І.М.

10.

З метою попередження протиправних діянь з боку осіб органів місцевого самоврядування, а також підвищення рівня їх правової та професійної підготовки забезпечити навчання в Луганському центрі післядипломної освіти посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

На протязі року за окремим планом

Писаренко І.М.

11.

Про хід і результати проведеної роботи інформувати облдержадміні-страцію.

До 10.01.2012р.

Писаренко І.М.

 

      Секретар виконавчого  комітету                                                            І. Писаренко