Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Щастинської міської ради.

  Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Щастинської міської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169 (далі - Порядок проведення конкурсу)

                                               1.Загальні положення.

 

1.1.  Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. .

1.2.  Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Щастинської міської ради.

1.3.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади в органи  місцевого самоврядування.

  Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

  Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4.Об”єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість  іспиту, 

       зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та    відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає  перевірку та оцінку  їх  знань Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про боротьбу з корупцією»,  а також питань законодавства   з урахуванням специфіки   функціональних повноважень відповідного органу місцевого     самоврядування.   

        Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про

        службу органах місцевого самоврядування»,  «Про боротьбу з корупцією»

       ( далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього  Порядку.

                    

                                                             (п.1.5. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням                                 

                                                               міського голови від 15.02.2011 № ___)

 

1.6.Порядок проведення  іспиту у виконавчому комітеті  Щастинської міської ради та  перелік питань для перевірки знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування затверджується міським головою, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними , ґрунтуватися на нормах чинного законодавства

      України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають

      бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7.Переліки питань  можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах  масової   

       інформації та обов’язково  надаватися  для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні  документів для участі в конкурсі.

1.8.Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до  цього Порядку,  та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по  одному питанню на перевірку знання  Конституції України,  Законів України “Про  службу в органах місцевого самоврядування” , «Про боротьбу з корупцією»  та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  органу місцевого самоврядування - всього 5 питань.

 

                                    (п.1.8. із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 

                                     міського голови від 15.02.2011 р. № ____)

 

1.9. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку

      ( додаток 1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання

       законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого

       самоврядування, затвердженого міським головою.

1.10.Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1)      організаційна підготовка до іспиту;

2)      складання іспиту;

3)      оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.12.Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення .

 

                                        2.Організаційна підготовка до іспиту.  

2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма

        кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3.До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути

достатньою для  кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані    головою конкурсної комісії.

 

                                                   3.Складання іспиту.                                       

3.1.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути

      присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2.Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної  посади. Уразі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних  умов, передбачених пунктом

      3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох   вакантних посад.

3.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення , що

      унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються  кандидату

       за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад

       під час складання іспиту.

3.5.Іспит складається державною мовою.

3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із

      штампом виконавчого комітету Щастинської міської ради. Перед відповіддю

обов’язково  вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

         Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата

      складання іспиту.

3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має  становити не більше 60 хвилин.

 

                           

                                 4.Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

       П’ять баліввиставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України , Законів  України «Про службу в органах  місцевого самоврядування»  та «Про боротьбу з корупцією» та   успішно   справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень органу місцевого

самоврядування.

 

      Чотири бали  виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції  України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та «Про боротьбу з Корупцією»   і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень   органу місцевого самоврядування.

    

       Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в

       обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 

      Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття  нормативно -

      правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

 

       Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

 4.2.По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та   їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3.Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.

  З  результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

 

4.5.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8.Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для  оскарження рішень конкурсної комісії.

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015